Print

Press releases in Swedish

2016 November 30

Misenkoncernen publicerarar kvartalsrapporten för det tredje kvartalet med information om osäkerheter avseende fortsatt drift

Misens revisorer som översiktligt granskat bolagets delårsrapport, Q3 2016, gör följande uttalande:

”I avsnittet ”Koncernens finansiella ställning” framgår att Joint Activity har vissa lånevillkor knutna till sina lån. Per 30 september 2016 uppfyllde inte Joint Activity dessa lånevillkor knutna till avtal med Sberbank. Joint Activity förhandlar om att omstrukturera de förfallna lånen med nya återbetalningsvillkor men överenskommelsen har inte undertecknats av deltagarna i Joint Activity per datumet för denna rapport.

Som hänvisas till i avsnittet “Bolagets förväntade framtida utveckling och fortsatt drift” är Misen-koncernen part i ett skiljedomsförfarande med Joint Activity-partnern PJSC Ukrgasvydobuvannya avseende dess anhållande om att Joint Activity skall avslutas och att dess tillgångar skall delas mellan deltagarna. Misen-koncernen är också involverad i en pågående utredning om kriminella handlingar som har resulterat i att Pechersks distriktsdomstol i Kiev har utfärdat en order som innebär att Misen-koncernen är förhindrad att sälja eller överlåta specifika tillgångar som ägs av Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz genom Joint Activity medan utredningen pågår. Dessutom, som beskrivs i rapporten, så finns det operationella svårigheter avseende koncernens möjlighet att sälja gas, gaskondensat, olja och gasol. Dessa faktorer kan innebära ytterligare problem för verksamheten inom Joint Activity och koncernen. Beroende av utvecklingen av skiljedomsprocesserna som pågår kan ett ytterligare behov av finansiering uppstå för den svenska verksamheten under 2017.

Baserat på de faktorer som beskrivs ovan finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel avseende bolagets förmåga att fortsätta den planerade verksamheten och möjligheten att realisera sina tillgångar och reglera sina skulder i den löpande driften."

Ledning och styrelse ser allvarligt på situationen och kommer att rapportera om den fortsatta utvecklingen i kommande rapporter.
 

Information om Q3 2016 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i Q3 rapporten från Misen Energy AB (publ) Den fullständiga rapporten är tillgänglig på bade svenska och engelska på bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q3_2016_SWE.pdf

Sammanfattning av resultat:

 • Det förnyade investeringsprogrammet 2015 resulterade i stabil produktion under januari – September 2016.
 • Under januari – september 2016 ställdes det av Misen Energy ledda JA inför lägre försäljningspriser kombinerat med höjd skatt på utvinning av naturtillgångar, detta resulterade i att koncernens rörelseresultat blev 50 % lägre än för motsvarande period föregående åroch att koncernens intäkter minskade med 18 %.
 • Ackumulerad vinst per aktie för januari - september blev 80 % lägre än föregående år.
 • P g a den höjda skatten på utvinning av naturtillgångar under januari – september minskade Jas investeringsprogram med 73 % jämfört med samma period föregående år.

Väsentliga händelser:

 • Ukrainas regering fortsatte att ta ut en 70 %-ig skatt på utvinning av naturtillgångar för verksamhet som drivs i form av Joint Activities.
 • Den 5:e juli slutförde Misen Energy AB (publ) försäljningen av 37,5 % av aktierna i dottebolaget Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited.Genom försäljningen blev Misen Energy AB (publ) skuldfritt.
 • Den 18:e juli lämnade PJSC Ukrgasvydobuvannya in en ansökan om skiljedomsförhandling till skiljedomsinstitutet vid Stockholms handelskammare i vilken PJSC Ukrgasvydobuvannya ansöker om att Joint Activity Agreement nummer 3 mellan PJSC Ukrgasvydobuvannya. Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz daterat 10:e juni 2002 skall upplösas.
 • Misen Enterprises AB fortsatte tillämpa avtalet med JAs partner PJSC Ukrgasvydobuvannya avseende driften av Khrestyshchenska BCS enligt vilket JA har hyrt ut Khrestyshchenska BCS till PJSC Ukrgasvydobuvannya på månatlig basis. PJSC Ukrgasvydobuvannya har enligt avtalet skyldighet att tillhandålla gas för driften av BCS. Emellertid vägrade PJSC Ukrgasvydobuvannya att i september underteckna detta avtal vilket ledde till att JA tvingades använda delar av den producerade gasenför att driva Khrestyshchenska BCS.

Januari – september 2016 (2015):

 • Konsoliderat rörelseresultat: TSEK 25 252 (50 109)
 • Konsoliderad nettoomsättning: TSEK 550 312 (673 921)
 • Vinst per aktie: SEK 0,02 (0,10)
 • Produktion av naturgas: 493,8 mmcm (523,7)

Väsentliga händelser efter Q3 2016:

 • Misen Energy AB (publ) fortsätter meningsfulla förhandlingar med den ukrainska regeringen vad gäller den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar och dess ökande negativa effekt på Bolagets investeringar i Ukraina.
 • Misen Energy ABs (publ) delägda dotterbolag Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz anhöll hos skiljenämnden om att PJSC Ukrgasvydobuvannyas samtliga krav skall tillbakavisas och att Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz skall kompenseras för samtliga kostnader som uppstått i och med att PJSC Ukrgasvydobuvannya inte uppfyller sin del av JAA.
 • Pechersk distriktsdomstol I Kiev utfärdade en order som förhindrar LLC Karpatygaz från att avhända sig sin del av de Booster Compressor Stations som omfattas av JAA.
 • Sedan oktober 2016 har PJSC Ukrgasvydobuvannya förhindrat att äganderätten till producerade volymer av gaskondensat, olja, och gasol överförs till JA. Ett flertal av PJSC Ukrgasvydobuvannyas regionala avdelningar har därför utan att förklara varför vägrat att  skeppa hydrokarbonerna till JAs kunder.
 • Sedan slutet av oktober 2016 har PJSC Ukrgazvydobuvannya vägrat att skriva under bekräftelse av överföring – acceptans av överföring av gas från PJSC Ukrgazvydobuvannya till JA. Emellertid har operatören av de nationella pipe-lines konfirmerat JAs äganderätt till gasen och JA har fortsatt sälja den producerade gasen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:         +46 31 759 50 72
Mobil:      +46 709 45 48 48
E-post:     goran@misenenergy.se
                 info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s vid den tiden direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina).
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I juni 2016 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Enteregy AB (publ) fortsatt äger 62,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 62,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Consensus Asset Management AB. 
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2016, kl. 14:00 CET.

« Back