Print

Press releases in Swedish

2023 August 31

Information från delårsrapport januari - juni 2023 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapport januari – juni 2023 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_H1_2023_SWE.pdf

Resultat för januari – juni 2023 (inom parantes samma period 2022)

  • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -11 159 (-9 589)
  • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 0 (0)
  • Resultat per aktie SEK -0,08 (-0,07)
  • Produktion av naturgas 0 (0)

Väsentliga händelser under januari – juni 2023:

  • Den 30 januari ingick 2023 har Misen Energy och Powerful United Limited, ett investmentbolag inriktat på energiproduktion med hemvist i Hong Kong, ingått ett låne- och optionsavtal för att finansiera koncernens verksamhet. Under avtalet har PUL åtagit sig att ge ett lån om totalt EUR 2 miljoner som ska göras tillgängligt i tre delbetalningar till och med 31 juli 2023. Parterna har vidare kommit överens om att PUL till och med den 30 januari 2024 ska ha en rätt att för en tilläggsköpeskilling köpa aktierna i Misen Enterprises AB från Misen Energy AB (publ), inklusive krav enligt skiljeförfarandet mellan Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/21/15. PUL kan utnyttja denna optionsrätt på egen hand eller tillsammans med medinvesterare.
  • I februari 2022 inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina och presidenten undertecknade dekretet No 64/2022 ”Om införandet av krigslagar i Ukraina”. P g a invasionen har BIT skiljeprocessen mot Ukraina uppskjutits.Bolaget följer utvecklingen och kommer att hålla marknaden informerad.

Väsentliga händelser efter H1 2023

  • I enlighet med låne-och köpoptionsavtalet per 30 januari 2023 har PUL utbetalat 1,2 m€ till Misen Energy AB (publ), emellertid har den sista delen av lånet inte utbetalats.  Som ett resultat av detta har PUL förlorat sin rätt enligt köpoptionsavtalet att förvärva Misen Enterprises AB som innehar rättigheterna i BIT processen.

Trots de juridiska problem Misen Energy AB (publ) haft med sina investeringar i Ukraina uttalar styrelsen och ledningen sitt ovillkorliga och helhjärtade stöd till Ukraina och det ukrainska folket i deras kamp mot den ryska aggressionen. När Ukraina har segrat i detta avskyvärda krig kommer Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises att föreslå att tvisten löses i samförstånd och på rättvisa villkor som helt och hållet skall ta hänsyn till den fruktansvärda pågående utvecklingen i Ukraina. Misen Energy AB (publ) kommer att löpande hålla marknaden uppdaterad.

Publicering av bokslutskommuniké januari - juni 2023

Denna bokslutskommuniké för januari-juni 2023 är publicerad på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och tryckt version kan beställas på info@misenenergy.se.

Kommande rapporter

Nästa rapport, bokslutkommunike januari – december 2023, kommer att publiceras den 29 februari 2024.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01% av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Misen Energy AB (publ) erhöll rättigheterna till produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement No.3 (”JAANo.3“) som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte var att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
JAA No. 3 med tillägg och ändringar avslutades i juni 2018.Som ett resultat av detta erhöll Misen Energy AB (publ) kompensation för sin andel av återanskaffningsvärdet på tillgångarna i JA. I mars 2021 initierade Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB en investeringsskiljeprocess mot Ukraina (ICSID Case No. ARB/21/15) avseende Ukrainas brott mot investerares rättigheter som en följd av införandet av en 70% skatt på utvinning av naturtillgångar.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Misen Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget följer därmed det regelverk som gäller för First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl. 10:00 CET.

« Back