Print

Press releases in Swedish

2023 February 28

Information från bokslutskommuniké januari - december 2022 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i bokslutskommuniké januari – december 2022 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: https://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q4_2022_SWE.pdf

Resultat föroktober - december (inom parantes samma period 2021)

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -4 303 (-13 309)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 0 (265)
 • Resultat per aktie SEK -0,03 (-0,09)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat för januari – december (inom parantes samma period 2021)

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -19 331 (-41 538)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 0 (33 761)
 • Resultat per aktie SEK -0,13 (-0,29)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Aktivitet (JA inte längre Misen Energy AB (publ) fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras.  

Väsentliga händelser under januari – juni 2022:

 • Kievs appellationsdomstol beviljade den 5 januari 2021 Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ansökan om erkännande och verkställighet av den slutliga skiljedomen avseende en fastställd förlikning i mål nr V 2016/114. Domstolen beslutade att utfärda en exekutionstitel för verkställighet av den slutliga skiljedomen avseende den fastställda förlikningen och förpliktigade JSC Ukrgazvydobuvannya att överföra UAH 1 337 978 132,11 (USD 47 060 537,16 i enlighet med den officiella växelkursen för amerikanska dollar till ukrainska hryvnia som fastställt av Ukrainas nationalbank den 5 januari 2021) till Misen Enterprises AB och UAH 1 001 242,74 till LLC Karpatygaz. Kompensationen har belastats med i Ukraina gällande skatter. Som tidigare rapporterats har JSC Ukrgasvydobuvannya innehållit källskatt om 15% (UAH 236,113,788, ca. KSEK 73 629 på bruttobeloppet avseende skatt för icke ukrainska medborgare, detta belopp har inbetalts till den ukrainska statskassan.
 • Under Q4 2021 överförde Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz andelarna i JAA No. 3 till JSC Ukrgasvydobuvannya i enlighet med överenskommelsen januari 2022 inkom LLC Karpatygaz med en ansökan om att avregistrera JA från skatteregistret, denna ansökan är för närvarande uppskjuten.
 • Misen och dess delägda dotterbolag Misen Enterprises AB (gemensamt "Misen") har den 24 mars 2021 inlett ett skiljeförfarande i enlighet med Washingtonkonventionen och skiljedomsinstitutet International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) regler. ICSID är ett internationellt skiljedomsinstitut som är en del av Världsbanken med säte i Washington, D.C., USA. Misen kommer att precisera sitt yrkande med hjälp av experter inom skadeberäkning. Yrkandet kommer att anges i Misens kommande inlaga i ICSID-skiljeförfarandet. Misen avser att återkomma med information om detta.
  Som tidigare meddelats grundas Misens talan på Ukrainas brott mot Misens rättigheter och den skada som uppkommit till följd av införandet av en avgift om 70% på gaspriser upp till 5 000 meters djup.
 • 30 juni 2021 utsåg Skiljenämnden i ICSID skiljprocessen mot Ukraina. Professor Jan Paulsson utsågs till ordförande I tvisten mellan Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB och Ukraine (ICSID Case No. ARB/21/15). Sedan tidigare har de svenska bolagen utsett Dr. Stanimir Alexandrov och Ukraina har utsett Professor W. Michael Reisman.
 • 29 oktober 2021 inkom Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB med sitt yrkande i tvisten med Ukraina avseende skiljedom gällande internationella investeringar (ICSID Case No. ARB/21/15). Misen anhåller om kompensation för affärsvärdet på Misens andel i JA vid den tid då den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar infördes. Den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar ledde till att JAA No. 3 avslutades.
 • I februari inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina och Ukrainas president utfärdade Decree No 64/2022 ”Om införande av krigslagar i Ukraina. P g a invasionen har BIT processen mot Ukraina uppskjutits.
 • 31 december 2021 ingick dotterbolaget LLC Karpatygaz och LLC Tekhhproekt ett avtal med JSC Ukrgasvydobuvannya enligt vilket JAA #493skall upplösas 1 januari 2011. Enligt avtalet uppgår det totala beloppet som JSC Ukrgasvydobuvannya skall betala till LLC Karpatygaz till TUAH 165 617 (TSEK 54 311) som ersättning för LLC Karpatygaz andel i den gemensamma egendomen i JAA #493 inkluderande hydrokarboner producerade i JA:s anläggningar fr o m 1 januari 2017.
 • I april 2022 slutförde LLC Karpatygaz överföringen av andelarna i JAA #493 till JSC Ukrgasvydobuvannya. I juli 2022 avregistrerades JA #493 från skatteregistret.
 • 1 januari 2022 överförde JSC Ukrgasvydobuvannya UAH 82 808 758 (TSEK 27 155) till LLC Karpatygaz. Den återstående delen av ersättningen som skall erhållas av LLC Karpatygaz kommer att utbetalas när JAA har avregistrerats hos den ukrainska skattemyndigheten.
 • 31 mars ingick Misen Energy AB (publ) ett avtal avseende överlåtelse av aktierna i Misen Enterprises AB. Enligt avtalet överför Misen Enterprises samtliga aktier i LLC Karpatygaz inkluderande samtliga LLC Karpatygaz tillhöriga rättigheter och skyldigheter. Mottagaren accepterade att försätta LLC Karpatygaz i likvidation utan konkursförfarande.
 • I september 2017 inkom JSC Ukrgasvydobuvannya med en anmälan avseende brott till National Anticorruption Bureau of Ukraine (NABU). 22 juli 2022 avslog Ukrainas Högsta Domstol NABU:s krav. Detta mål är därmed avslutat.
 • I oktober 2022 registrerades Victoria Legis som ägare till LLC Karpatygaz.

Väsentliga händelser efter Q4 2022

 • I januari 2023 ingick Misen Energy AB och PUL, ett investeringsbolag inriktat på energiproduktion och Legas baserat i Hong Kong, ett låne- och optionsavtal. Enligt avtalet förpliktigar sig PUL att till Misen Energy utbetala totalt 2 mEUR i tre omgångar till och med 31 juli 2023

Trots de juridiska problem Misen Energy AB (publ) haft med sina investeringar i Ukraina uttalar styrelsen och ledningen sitt ovillkorliga och helhjärtade stöd till Ukraina och det ukrainska folket i deras kamp mot den ryska aggressionen. När Ukraina har segrat i detta avskyvärda krig kommer Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises att föreslå att tvisten löses i samförstånd och på rättvisa villkor som helt och hållet skall ta hänsyn till den fruktansvärda pågående utvecklingen i Ukraina. Misen Energy AB (publ) kommer att löpande hålla marknaden uppdaterad.

Publicering av bokslutskommuniké januari - december 2022

Denna bokslutskommuniké för januari-december 2022 är publicerad på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och tryckt version kan beställas på info@misenenergy.se.

Kommande rapporter och händelser

Datum för nästa rapportering och evenemang är som följer:

 • 7 mars 2023                Årsredovisning 2022
 • 28 mars 2023              AGM
 • 31 maj 2023                Delårsrapport Q1 2023 
 • 31 augusti 2023           Delårsrapport H1 2023
 • 30 november 2023       Delårsrapport Q3 2023 
 • 29 februari 2024          Bokslutskommuniké 2023 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Göran Wolff, VD

Tel.:     +46 31 759 50 72
Mobil:   +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se 
            info@misenenergy.se

 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01% av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Misen Energy AB (publ) erhöll rättigheterna till produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement No.3 (”JAANo.3“) som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte var att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
JAA No. 3 med tillägg och ändringar avslutades i juni 2018.Som ett resultat av detta erhöll Misen Energy AB (publ) kompensation för sin andel av återanskaffningsvärdet på tillgångarna i JA. I mars 2021 initierade Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB en investeringsskiljeprocess mot Ukraina (ICSID Case No. ARB/21/15) avseende Ukrainas brott mot investerares rättigheter som en följd av införandet av en 70% skatt på utvinning av naturtillgångar.
I mars 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. I september 2021 köpte Misen Energy AB (publ) 47,5% av aktierna i Misen Enterprises av det Hong Kong baserade företaget Powerful United Limited och 2% från Konstantin Guenevski. Misen Energy AB (publ) äger 100% av aktierna i Misen Enterprises och har således full kontroll över Misen Enterprises AB.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Misen Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget följer därmed det regelverk som gäller för First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00,
e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 09:00 CET.

 

« Back