Print

Press releases in Swedish

2022 November 30

Information från delårsrapport januari - september 2022 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapport januari – september 2022 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: https://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q3_2022_SWE.pdf

Resultat för juli - september (inom parantes samma period 2021):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -5 439 (-3 452)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 0 (4 621)
 • Resultat per aktie SEK -0,03 (0,04)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat för januari – september (inom parantes samma period 2021):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -15 028 (-28 229)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 0 (33 496)
 • Resultat per aktie SEK -0,10 (-0,20)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Aktivitet (JA inte längre Misen Energy AB (publ) fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras.

Väsentliga händelser under januari – september 2022:

 • Kievs appellationsdomstol beviljade den 5 januari 2021 Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ansökan om erkännande och verkställighet av den slutliga skiljedomen avseende en fastställd förlikning i mål nr V 2016/114. Domstolen beslutade att utfärda en exekutionstitel för verkställighet av den slutliga skiljedomen avseende den fastställda förlikningen och förpliktigade JSC Ukrgazvydobuvannia att överföra 1 337 978 132,11 UAH (47 060 537,16 USD i enlighet med den officiella växelkursen för amerikanska dollar till ukrainska hryvnia som fastställt av Ukrainas nationalbank den 5 januari 2021) till Misen Enterprises AB och 1 001 242,74 UAH till LLC Karpatygaz. Kompensationen har belastats med i Ukraina gällande skatter. Som tidigare rapporterats har JSC Ukrgasvydobuvannya innehållit källskatt om 15% (UAH 236,113,788, ca. KSEK 73 629 på bruttobeloppet avseende skatt för icke ukrainska medborgare, detta belopp har inbetalts till den ukrainska statskassan.
 • Under Q4 2021 överförde Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz andelarna i JAA No. 3 till JSC Ukrgasvydobuvannya i enlighet med överenskommelsen januari 2022 inkom LLC Karpatygaz med en ansökan om att avregistrera JA från skatteregistret, denna ansökan är för närvarande uppskjuten.
 • Misen och dess delägda dotterbolag Misen Enterprises AB (gemensamt "Misen") har den 24 mars 2021 inlett ett skiljeförfarande i enlighet med Washingtonkonventionen och skiljedomsinstitutet International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) regler. ICSID är ett internationellt skiljedomsinstitut som är en del av Världsbanken med säte i Washington, D.C., USA. Misen kommer att precisera sitt yrkande med hjälp av experter inom skadeberäkning. Yrkandet kommer att anges i Misens kommande inlaga i ICSID-skiljeförfarandet. Misen avser att återkomma med information om detta.
 • Som tidigare meddelats grundas Misens talan på Ukrainas brott mot Misens rättigheter och den skada som uppkommit till följd av införandet av en avgift om 70% på gaspriser upp till 5 000 meters djup.
 • 30 juni 2021 utsåg Skiljenämnden i ICSID skiljprocessen mot Ukraina. Professor Jan Paulsson utsågs till ordförande I tvisten mellan Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB och Ukraine (ICSID Case No. ARB/21/15). Sedan tidigare har de svenska bolagen utsett Dr. Stanimir Alexandrov och Ukraina har utsett Professor W. Michael Reisman.
 • 29 oktober 2021 inkom Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB med sitt yrkande i tvisten med Ukraina avseende skiljedom gällande internationella investeringar (ICSID Case No. ARB/21/15). Misen anhåller om kompensation för affärsvärdet på Misens andel i JA vid den tid då den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar infördes. Den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar ledde till att JAA No. 3 avslutades.
 • I februari inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina och Ukrainas president utfärdade Decree No 64/2022 ”Om införande av krigslagar i Ukraina. P g a invasionen har BITprocessen mot Ukraina uppskjutits.
 • 31 december 2021 ingick dotterbolaget LLC Karpatygaz och LLC Tekhhproekt ett avtal med JSC Ukrgasvydobuvannya enligt vilket JAA #493skall upplösas 1 januari 2011. Enligt avtalet uppgår det totala beloppet som JSC Ukrgasvydobuvannya skall betala till LLC Karpatygaz till TUAH 165 617 (TSEK 54 311) som ersättning för LLC Karpatygaz andel i den gemensamma egendomen i JAA #493 inkluderande hydrokarboner producerade i JA:s anläggningar fr o m 1 januari 2017.
 • I april 2022 slutförde LLC Karpatygaz överföringen av andelarna i JAA #493 till JSC Ukrgasvydobuvannya. I juli 2022 avregistrerades JA #493 från skatteregistret.
 • 1 januari 2022 överförde JSC Ukrgasvydobuvannya UAH 82 808 758 (TSEK 27 155) till LLC Karpatygaz. Den återstående delen av ersättningen som skall erhållas av LLC Karpatygaz kommer att utbetalas när JAA har avregistrerats hos den ukrainska skattemyndigheten.
 • 31 mars ingick Misen Energy AB (publ) ett avtal avseende överlåtelse av aktierna i Misen Enterprises AB. Enligt avtalet överför Misen Enterprises samtliga aktier i LLC Karpatygaz inkluderande samtliga LLC Karpatygaz tillhöriga rättigheter och skyldigheter. Mottagaren accepterade att försätta LLC Karpatygaz i likvidation utan konkursförfarande.
 • I september 2017 inkom JSC Ukrgasvydobuvannya med en anmälan avseende brott till National Anticorruption Bureau of Ukraine (NABU). 22 juli 2022 avslog Ukrainas Högsta Domstol NABU:s krav. Detta mål är därmed avslutat.

Väsentliga händelser efter Q3 2022:

 • I oktober 2022 registrerades Victoria Legis som ägare till LLC Karpatygaz.

Trots de juridiska problem Misen Energy AB (publ) haft med sina investeringar i Ukraina uttalar styrelsen och ledningen sitt ovillkorliga och helhjärtade stöd till Ukraina och det ukrainska folket i deras kamp mot den ryska aggressionen. När Ukraina har segrat i detta avskyvärda krig kommer Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises att föreslå att tvisten löses i samförstånd och på rättvisa villkor som helt och hållet skall ta hänsyn till den fruktansvärda pågående utvecklingen i Ukraina. Misen Energy AB (publ) kommer att löpande hålla marknaden uppdaterad.

Publicering av delårsrapport januari - september 2022

Denna delårsrapport för januari-september 2022 är publicerad på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och tryckt version kan beställas på info@misenenergy.se.

Kommande rapporter

Nästa rapport, bokslutskommuniké för 2022, kommer att publiceras den 28 februari 2023.

 

For further information, please contact:

Göran Wolff, MD

Direct line:  +46 31 759 50 72
Mobile:       +46 709 45 48 48
E-mail:        goran@misenenergy.se
                   info@misenenergy.se


The company was founded in 2004 and its shares have been traded on Nasdaq First North Growth Market since June 2007. In 2011, Misen Energy AB (publ) acquired Misen Enterprises AB and its Ukrainian subsidiary, LLC Karpatygaz, including the rights to 50.01% of the revenue and profit from a gas production project in Ukraine. Misen Energy AB (publ) acquired the rights to produce hydrocarbons under Joint Activity Agreement No.3 (“JAA No.3“) between Misen Enterprises AB and LLC Karpatygaz (together 50.01%) and JSC Ukrgasvydobuvannya (49.99%), a subsidiary of the NJSC Naftogaz of Ukraine. The purpose of the JAA No.3 was to significantly increase production of hydrocarbons by providing modern technologies via a large-scale investment program for the purposes of attainment of profits.
The JAA No.3 (as amended and restated) was terminated in June 2018. As a result, Misen Energy AB (publ) received compensation that reflected its share of the replacement costs of the equipment subject to the joint ownership under the JAA No.3. In March 2021, Misen Energy AB (publ) and Misen Enterprises AB initiated an investment arbitration against Ukraine (ICSID Case No. ARB/21/15) concerning Ukraine‘s breaches of the investor‘s rights resulting from the imposition of a 70% subsoil use charge.
The registered office of Misen Energy AB (publ) is in Stockholm. Misen Energy AB (publ) is listed on Nasdaq First North Growth Market and the Company adheres to the rules and regulations for First North. The Certified Adviser of the Company is Erik Penser Bank AB, tel.: +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.
For further information, please visit our website www.misenenergy.se.

This information is information that Misen Energy AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 10:00 CET on 30 November 2022.

« Back