Print

Press releases in Swedish

2022 May 31

Information från delårsrapport januari - mars 2022 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapport januari – mars 2022 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: https://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q1_2022_SWE.pdf

Resultat för januari – mars (inom parantes samma period 2021):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -2 593 (6 564)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 0 (28 729)
 • Resultat per aktie SEK -0,02 (-0,12)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) sig inte ha kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA).

Väsentliga händelser under januari – mars 2022:

 • I november 2020 mottog Misen Enterprises AB och LLC Karpaygaz ett slutligt utslag från skiljenämnden i SCC skiljeprocessen. Kievs appellationsdomstol beviljade den 5 januari 2021 Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ansökan om erkännande och verkställighet av den slutliga skiljedomen avseende en fastställd förlikning i mål nr V 2016/114. Domstolen beslutade att utfärda en exekutionstitel för verkställighet av den slutliga skiljedomen avseende den fastställda förlikningen och förpliktigade JSC Ukrgazvydobuvannya att överföra UAH 1 337 978 132,11 (USD 47 060 537,16 i enlighet med den officiella växelkursen för amerikanska dollar till ukrainska hryvnia som fastställt av Ukrainas nationalbank den 5 januari 2021) till Misen Enterprises AB och UAH 1 001 242,74 till LLC Karpatygaz. Kompensationen har belastats med i Ukraina gällande skatter. Som tidigare rapporterats har JSC Ukrgasvydobuvannya innehållit källskatt om 15% (UAH 236,113,788, ca. TSEK 73 629 på bruttobeloppet avseende skatt för icke ukrainska medborgare, detta belopp har inbetalts till den ukrainska statskassan.
 • Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz andelar i den gemensamma egendomen i JAA No. 3 har överförts till JSC Ukrgasvydobuvannya då full ersättning erhållits.
 • Under Q4 2021 slutförde Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz andelarna i JAA No. 3 till JSC Ukrgasvydobuvannya i enlighet med överenskommelsen.
 • Misen och dess delägda dotterbolag Misen Enterprises AB (gemensamt "Misen") har den 24 mars 2021 inlett ett skiljeförfarande i enlighet med Washingtonkonventionen och skiljedomsinstitutet International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) regler. ICSID är ett internationellt skiljedomsinstitut som är en del av Världsbanken med säte i Washington, D.C., USA. Misen kommer att precisera sitt yrkande med hjälp av experter inom skadeberäkning. Yrkandet kommer att anges i Misens kommande inlaga i ICSID-skiljeförfarandet. Misen avser att återkomma med information om detta. Som tidigare meddelats grundas Misens talan på Ukrainas brott mot Misens rättigheter och den skada som uppkommit till följd av införandet av en avgift om 70% på gaspriser upp till 5 000 meters djup.
 • I juni 2021 utsåg Skiljenämnden i ICSID i skiljeprocessen mot Ukraina. Professor Jan Paulsson utsågs till ordförande I tvisten mellan Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB och Ukraina (ICSID Case No. ARB/21/15). Sedan tidigare har de svenska bolagen utsett Dr. Stanimir Alexandrov och Ukraina har utsett Professor W. Michael Reisman.
 • 29 oktober 2021 inkom Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB med sitt yrkande i tvisten med Ukraina avseende skiljedom gällande internationella investeringar (ICSID Case No. ARB/21/15). Misen anhåller om kompensation för affärsvärdet på Misens andel i JA vid den tid då den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar infördes. Den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar ledde till att JAA No. 3 avslutades.
 • I februari inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina och Ukrainas president utfärdade Decree No 64/2022 ”Om införande av krigslagar i Ukraina. P g a invasionen har BITprocessen mot Ukraina uppskjutits.
 • 31 december 2021 ingick dotterbolaget LLC Karpatygaz och LLC Tekhhproekt ett avtal med JSC Ukrgasvydobuvannya enligt vilket JAA #493skall upplösas 1 januari 2011. Enligt avtalet uppgår det totala beloppet som JSC Ukrgasvydobuvannya skall betala till LLC Karpatygaz till TUAH 165 617 (TSEK 54 311) som ersättning för LLC Karpatygaz andel i den gemensamma egendomen i JAA #493 inkluderande hydrokarboner producerade i JA:s anläggningar fr o m 1 januari 2017.
 • 13 januari 2022 överförde JSC Ukrgasvydobuvannya UAH 82 808 758 (TSEK 27 155) till LLC Karpatygaz. Den återstående delen av ersättningen som skall erhållas av LLC Karpatygaz kommer att utbetalas när JAA har avregistrerats hos den ukrainska skattemyndigheten. Enligt avtalet överför Misen Enterprises samtliga aktier i LLC Karpatygaz inkluderande samtliga LLC Karpatygaz tillhöriga rättigheter och skyldigheter. Mottagaren accepterade att försätta LLC Karpatygaz i likvidation utan konkursförfarande.
 • Givet de exceptionella omständigheterna i Ukraina 25 februari 2022 beslöt styrelsen i Misen Energy AB (publ) överföra aktierna i LLC Karpatygaz till en lokal advokatfirma, ”Victoria Legis” i syfte att likvidera bolaget utan konkursförfarande. Överföringen kommer att ske så snart omständigheterna i Ukraina tillåter detta. Misen Energy AB (publ) kommer att hålla marknaden underrättad om när detta sker.

Väsentliga händelser efter Q4 2021:

 • I januari 2022 föreslog Ukraina att diskvalificera Dr Stanimir Alexandrov, den skiljeman som utsetts av Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB i ICSID mål ARB/21/15. I april 2022 avslog ICSID:s Administrativa råd denna ansökan.                                                                                            
 • I april slutförde LLC Karpatygaz överföringen av andelarna i JA No. 493 till JSC Ukrgasvydobuvannya. LLC Karpatygaz har efter detta inkommit med en begäran om att detta JA skall s från skatteregistret.

Trots de juridiska problem Misen Energy AB (publ) haft med sina investeringar i Ukraina uttalar styrelsen och ledningen sitt ovillkorliga och helhjärtade stöd till Ukraina och det ukrainska folket i deras kamp mot den ryska aggressionen. När Ukraina har segrat i detta avskyvärda krig kommer Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises att föreslå att tvisten löses i samförstånd och på rättvisa villkor som helt och hållet skall ta hänsyn till den fruktansvärda pågående utvecklingen i Ukraina. Misen Energy AB (publ) kommer att löpande hålla marknaden uppdaterad.

Publicering av delårsrapport januari - mars 2022

Denna delårsrapport för januari-mars 2022 publicerad på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och tryckt version kan beställas på info@misenenergy.se.

Kommande rapporter

Nästa rapport, delårsrapport för Q2 2022, kommer att publiceras den 26 augusti 2022.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01% av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Misen Energy AB (publ) erhöll rättigheterna till produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement No.3 (”JAANo.3“) som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte var att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
JAA No. 3 med tillägg och ändringar avslutades i juni 2018.Som ett resultat av detta erhöll Misen Energy AB (publ) kompensation för sin andel av återanskaffningsvärdet på tillgångarna i JA. I mars 2021 initierade Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB en investeringsskiljeprocess mot Ukraina (ICSID Case No. ARB/21/15) avseende Ukrainas brott mot investerares rättigheter som en följd av införandet av en 70% skatt på utvinning av naturtillgångar.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Misen Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget följer därmed det regelverk som gäller för First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 kl. 08:00 CET.

« Back