Print

Press releases in Swedish

2022 February 28

Information från delårsrapport januari - december 2021 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapport januari - december 2021 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: https://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q4_2021_SWE.pdf

Resultat för januari – december 2021 (inom parantes samma period 2020):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -40 824 (340 451)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 33 761 (509 842)
 • Resultat per aktie SEK -0,28 (0,82)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat för okyober – december 2021 (inom parantes samma period 2020):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -12 595 ( 330 272)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 265 (485 822)
 • Resultat per aktie SEK -0,84 (0,75)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Aktivitet (JA inte längre Misen Energy AB (publ) fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras

Väsentliga händelser under januari - december 2021:

 • Kievs appellationsdomstol beviljade den 5 januari 2021 Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ansökan om erkännande och verkställighet av den slutliga skiljedomen avseende en fastställd förlikning i mål nr V 2016/114. Domstolen beslutade att utfärda en exekutionstitel för verkställighet av den slutliga skiljedomen avseende den fastställda förlikningen och förpliktigade JSC Ukrgazvydobuvannia att överföra 1 337 978 132,11 UAH (47 060 537,16 USD i enlighet med den officiella växelkursen för amerikanska dollar till ukrainska hryvnia som fastställt av Ukrainas nationalbank den 5 januari 2021) till Misen Enterprises AB och 1 001 242,74 UAH till LLC Karpatygaz. Kompensationen har belastats med i Ukraina gällande skatter. Som tidigare rapporterats har JSC Ukrgasvydobuvannya innehållit källskatt om 15% (UAH 236,113,788, ca. KSEK 73 629 på bruttobeloppet avseende skatt för icke ukrainska medborgare, detta belopp har inbetalts till den ukrainska statskassan.
 • I enlighet med utslag i Ukrainas Högsta Domstol 14 januari 2021 har JSC Ukrgasvydobuvannya till Misen Enterprises utbetalat kompensation för legala kostnader orsakade genom skiljedom SCC No. V 2016/114. Kompensationen uppgår till  EUR 2 739 784,53 (app 27 787 kSEK), SEK 344 415,38, USD 7 971,59 (app 68 kSEK) and GBP 10 940,05 (app 123 kSEK).
 • Då SCC skiljeprocessen avslutades framgångsrikt och Misen Enterprises erhållit kompensation från JSC Ukrgasvydobuvannya genomförde Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB betalningar till sina finansiärer i enlighet med de finansieringsavtal som slutits. Bolagen utbetalade TEUR 1 940 (TSEK19 685) enligt avtalet av mars 2020 och TEUR 8 452 (TSEK 85 765) och TEUR 3 221 (TSEK 32 688) enligt avtalet av november 2018.
 • Den 13 september 2021 genomförde Misen Energy AB (publ) köpet av 47,5% av aktierna i Misen Enterprises AB från det Hong Kong-baserade Powerful United Ltd (”PUL”). TCT Holding AB, som är aktieägare i Misen Energy AB (publ) kontrollerar PUL indirekt. Köpeskillingen uppgår till SEK 2 724 817 plus 47,5% av den distribuerbara ersättningen, om någon, från skiljedomsprocessen mot Ukraina avseende investeringar, ICSID Case No. ARB/21/15 (“BIT arbitration”). Enligt avtalet har Misen Energy AB (publ) och PUL överenskommit om att dela kostnaderna, om några, för att finansiera BIT-processen
 • 1 oktober 2021 genomförde Misen Energy AB (publ) köpet av 2% av aktierna i Misen Enterprises AB från Konstantin Guenevski, bulgarisk medborgare som är senior trader i ett av världens ledande fristående råvaruhandels och logistikföretag. Köpeskillingen uppgår till SEK 114 729,00 plus 2% av den distribuerar ersättningen, om någon, från skiljedomsprocessen mot Ukraina avseende investeringar, ICSID Case No. ARB/21/15 (“BIT arbitration”). Enligt avtalet har Misen Energy AB (publ) och Konstantin Guenevski överenskommit om att dela kostnaderna, om några, för att finansiera BIT-processen
 • Misen och dess delägda dotterbolag Misen Enterprises AB (gemensamt "Misen") har den 24 mars 2021 inlett ett skiljeförfarande i enlighet med Washingtonkonventionen och skiljedomsinstitutet International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) regler. ICSID är ett internationellt skiljedomsinstitut som är en del av Världsbanken med säte i Washington, D.C., USA.Misen kommer att precisera sitt yrkande med hjälp av experter inom skadeberäkning. Yrkandet kommer att anges i Misens kommande inlaga i ICSID-skiljeförfarandet. Misen avser att återkomma med information om detta.
 • Som tidigare meddelats grundas Misens talan på Ukrainas brott mot Misens rättigheter och den skada som uppkommit till följd av införandet av en avgift om 70% på gaspriser upp till 5 000 meters djup.
 • 30 juni 2021 utsåg Skiljenämnden i ICSID skiljprocessen mot Ukraina. Professor Jan Paulsson utsågs till ordförande I tvisten mellan Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB och Ukraine (ICSID Case No. ARB/21/15). Sedan tidigare har de svenska bolagen utsett Dr. Stanimir Alexandrov och Ukraina har utsett Professor W. Michael Reisman.
 • 29 oktober 2021 inkom Misen Enrgy AB (publ) och Misen Enterprises AB med sitt yrkande i tvisten med Ukraina avseende skiljedom gällande internationella investeringar (ICSID Case No. ARB/21/15). Misen anhåller om kompensation för affärsvärdet på Misens andel i JA vid den tid då den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar infördes. Den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar ledde till att JAA No. 3 avslutades.
 • I januari 2020 beslöt Kievs kommersiella domstol att inleda domstolsprocess i målet som initierats av NABU baserat på den brottsanmälan som JSC Ukrgasvydobuvannya inkommit med 2017. 5 juni 2019 beslöt Ukrainas Konstitutions Domstol att NABU inte har befogenhet att ifrågasätta giltigheten av dessa avtal. Trots utslaget i Konstitutions Domstolen och de utslag som lämnats i SCC skiljeprocessen avseende ifrågasättandet av JAA no.3:s laglighet fortsatte NABU och JSC Ukrgasvydobuvannyajuridiska processer i Ukraina
 • 31 december 2031ingick dotterbolaget LLC Karpatygaz och LLC Tekhhproekt  ett avtal med JSC Ukrgasvydobuvannya enligt vilket JAA #493skall upplösas 1 januari 2011. Enligt avtalet uppgår det totala beloppet som JSC Ukrgasvydobuvannya skall betala till LLC Karpatygaz till TUAH 165 617 (TSEK 54 311) som ersättning för LLC Karpatygaz andel i den gemensamma egendomen i JAA #493 inkluderande hydrokarboner producerade i JA:s anläggningar fr o m 1 januari 207.

Väsentliga händelser efter Q4 2021:

Avslutande av JA No.493

13 januari 2022 överförde JSC Ukrgasvydobuvannya UAH 82 808 758 (TSEK 27 155) till LLC Karpatygaz. Den återstående delen av ersättningen som skall erhållas av LLC Karpatygaz kommer att utbetalas när JAA har avregistrerats hos den ukrainska skattemyndigheten. Enligt avtalet överför Misen Enterprises samtliga aktier i LLC Karpatygaz inkluderande samtliga LLC Karpatygaz tillhöriga rättigheter och skyldigheter. Mottagaren accepterade att försätta LLC Karpatygaz i likvidation utan konkursförfarande.

BIT skiljeprocess mot Ukraina

27 januari 2022 föreslog Ukraina att diskvalificera Dr Stanimir Alexandrov, den skiljeman som utsetts av Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB i ICSID mål ARB/21/15. 7 februari 2022 inkom Misen Enerya AB (publ) och Misen Enterprises AB med sina invändningar mot detta. Förhandlingarna uppsköts till dess att ordföranden i ICSIDs Administrativa råd kan besluta om Ukrainas förslag att diskvalificera Dr Stanimir Alexandrov. Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB förväntar ett beslut i slutet av mars 2022. Om situationen i Ukraina inte väsentligt förbättrar och i ljuset av de exceptionella omständigheterna kan Ukraina anhålla om anstånd i processen.

Trots de juridiska problem Misen Energy AB (publ) haft med sina investeringar i Ukraina uttalar styrelsen och ledningen sitt ovillkorliga och helhjärtade stöd till Ukraina och det Ukrainska folket i deras kamp mot den ryska aggresionen.

När Ukraina har segrat i detta avskyvärda krig kommer Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises att att föreslå att tvisten löses i samförstånd och på rättvisa villkor som helt och hållet skall ta hänsyn till den fruktansvärda pågående utvecklingen i Ukraina. Misen Energy AB (publ) kommer att löpande hålla marknaden uppdaterad.

Överföring av LLC Karpatygaz för likvidation

Givet de exceptionella omständigheterna i Ukraina 25 februari 2022beslöt styrelsen i Misen Energy AB (publ) överföra aktierna i LLC Karpatygaz till en lokal advokatfirma, ”Victoria Legis” i syfter att likvidera bolaget utan konkursförfarande. Överföringen kommer att ske så snart omständghheterna i Ukraina tillåter detta. Misen Energy AB (publ) kommer att hålla marknaden underrättad om när detta sker.

Publicering av delårsrapport januari - december 2021

Denna delårsrapport för januari-december 2021 publicerad på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och tryckt version kan beställas på info@misenenergy.se.

Kommande rapporter

Nästa rapport, som är årsredovisning för 2021, kommer att publiceras den 7 april 2022.

Årsstämma kommer att hållas 28 april 2022.

Delårsrapport för Q1 2022 kommer att publiceras 31 maj 2022.

Delårsrapport för Q2 2022 kommer att publiceras 31 augusti 2022.

Delårsrapport för Q3 2022 kommer att publiceras 30 november 2022.

Delårsrapport för Q4 2022 kommer att publiceras 28 februari 2023.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se

   

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01% av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Misen Energy AB (publ) erhöll rättigheterna till produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement No.3 (”JAANo.3“) som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte var att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
JAA No. 3 med tillägg och ändringar avslutades i juni 2018.Som ett resultat av detta erhöll Misen Energy AB (publ) kompensation för sin andel av återanskaffningsvärdet på tillgångarna i JA. I mars 2021 initierade Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB en investeringsskiljeprocess mot Ukraina (ICSID Case No. ARB/21/15) avseende Ukrainas brott mot investerares rättigheter som en följd av införandet av en 70% skatt på utvinning av naturtillgångar.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Misen Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget följer därmed det regelverk som gäller för First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,
telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 15:30 CET.

« Back