Print

Press releases in Swedish

2021 November 30

Information från delårsrapport januari - september 2021 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapport januari - september 2021 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: https://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q3_2021_SWE.pdf

Resultat för januari – september 2021 (inom parantes samma period 2020):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -28 229 (10 179)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 33 496 (24 020)
 • Resultat per aktie SEK -0,20 (0,06)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat för juli – september 2021 (inom parantes samma period 2020):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -3 452 (-570)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 4 621 (4 523)
 • Resultat per aktie SEK 0,04 (0,01)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Aktivitet (JA inte längre Misen Energy AB (publ) fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras

Väsentliga händelser under januari - september 2021:

 • Kievs appellationsdomstol beviljade den 5 januari 2021 Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ansökan om erkännande och verkställighet av den slutliga skiljedomen avseende en fastställd förlikning i mål nr V 2016/114. Domstolen beslutade att utfärda en exekutionstitel för verkställighet av den slutliga skiljedomen avseende den fastställda förlikningen och förpliktigade JSC Ukrgazvydobuvannya att överföra UAH 1 337 978 132,11 (USD 47 060 537,16 i enlighet med den officiella växelkursen för amerikanska dollar till ukrainska hryvnia som fastställt av Ukrainas nationalbank den 5 januari 2021) till Misen Enterprises AB och UAH 1 001 242,74 till LLC Karpatygaz. Kompensationen har belastats med i Ukraina gällande skatter. Som tidigare rapporterats har JSC Ukrgasvydobuvannya innehållit källskatt om 15% (UAH 236 113 788, ca. TSEK 72 310) på bruttobeloppet avseende skatt för icke ukrainska medborgare, detta belopp har inbetalts till den ukrainska statskassan.
 • I enlighet med utslag i Ukrainas Högsta Domstol 14 januari 2021 har JSC Ukrgasvydobuvannya till Misen Enterprises utbetalat kompensation för legala kostnader orsakade genom skiljedom SCC No. V 2016/114. Kompensationen uppgår till EUR 2 739 784,53 (TSEK 27 801), SEK 344 415,38, USD 7 971,59 (TSEK 68) and GBP 10 940,05 (TSEK 123).
 • Då SCC skiljeprocessen avslutades framgångsrikt och Misen Enterprises erhållit kompensation från JSC Ukrgasvydobuvannya genomförde Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB betalningar till sina finansiärer i enlighet med de finansieringsavtal som slutits. Bolagen utbetalade TEUR 1 940 (TSEK19 685) enligt avtalet av mars 2020 och TEUR 8 452 (TSEK 85 765) och TEUR 3 221 (TSEK 32 688) enligt avtalet av november 2018.
 • Den 13 september 2021 genomförde Misen Energy AB (publ) köpet av 47,5% av aktierna i Misen Enterprises AB från det Hong Kong-baserade Powerful United Ltd (”PUL”). TCT Holding AB, som är aktieägare i Misen Energy AB (publ) kontrollerar PUL indirekt. Köpeskillingen uppgår till SEK 2 724 817 plus 47,5% av den distribuerar ersättningen, om någon, från skiljedomsprocessen mot Ukraina avseende investeringar, ICSID Case No. ARB/21/15 (“BIT arbitration”). Enligt avtalet har Misen Energy AB (publ) och PUL överenskommit om att dela kostnaderna, om några, för att finansiera BIT-processen
 • Misen och dess delägda dotterbolag Misen Enterprises AB (gemensamt "Misen") har den 24 mars 2021 inlett ett skiljeförfarande i enlighet med Washingtonkonventionen och skiljedomsinstitutet International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) regler. ICSID är ett internationellt skiljedomsinstitut som är en del av Världsbanken med säte i Washington, D.C., USA.
 • Misen kommer att precisera sitt yrkande med hjälp av experter inom skadeberäkning. Yrkandet kommer att anges i Misens kommande inlaga i ICSID-skiljeförfarandet. Misen avser att återkomma med information om detta. Som tidigare meddelats grundas Misens talan på Ukrainas brott mot Misens rättigheter och den skada som uppkommit till följd av införandet av en avgift om 70% på gaspriser upp till 5 000 meters djup.
 • 30 juni 2021utsågs Skiljenämnden i ICSID skiljprocessen mot Ukraina. Professor Jan Paulsson utsågs till ordförande I tvisten mellan Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB och Ukraine (ICSID Case No. ARB/21/15). Sedan tidigare har de svenska bolagen utsett Dr. Stanimir Alexandrov och Ukraina har utsett Professor W. Michael Reisman.
 • I januari 2020 beslöt Kievs kommersiella domstol att inleda domstolsprocess i målet som initierats av NABU baserat på den brottsanmälan som JSC Ukrgasvydobuvannya inkommit med 2017. 5 juni 2019 beslöt Ukrainas Konstitutions Domstol att NABU inte har befogenhet att ifrågasätta giltigheten av dessa avtal. Trots utslaget i Konstitutions Domstolen och de utslag som lämnats i SCC skiljeprocessen avseende ifrågasättandet av JAA no.3:s laglighet fortsatte NABU och JSC Ukrgasvydobuvannya juridiska processer i Ukraina.

Väsentliga händelser efter Q3 2021:

 • 1 oktober 2021 genomförde Misen Energy AB (publ) köpet av 2% av aktierna i Misen Enterprises AB från Konstantin Guenevski, bulgarisk medborgare som är senior trader i ett av världens ledande fristående råvaruhandels och logistikföretag. Köpeskillingen uppgår till SEK 114 729,00 plus 2% av den distribuerar ersättningen, om någon, från skiljedomsprocessen mot Ukraina avseende investeringar, ICSID Case No. ARB/21/15 (“BIT arbitration”). Enligt avtalet har Misen Energy AB (publ) och Konstantin Guenevski överenskommit om att dela kostnaderna, om några, för att finansiera BIT-processen.
 • 29 oktober 2021 inkom Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB med sitt yrkande i tvisten med Ukraina avseende skiljedom gällande internationella investeringar (ICSID Case No. ARB/21/15). Misen anhåller om kompensation för affärsvärdet på Misens andel i JA vid den tid då den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar infördes. Den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar ledde till att JAA No. 3 avslutades.

Publicering av delårsrapport januari - september 2021

Denna delårsrapport för januari-september 2021 publicerad på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och tryckt version kan beställas på info@misenenergy.se.

Kommande rapporter

Nästa rapport, som är bokslutskommuniké 2021, kommer att publiceras den 25 februari 2022.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01% av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina.. Misen Energy AB (publ) erhöll  rättigheterna till produktionssamarbete i ett s.k. Joint Activity Agreement No.3  („JAANo.3“)som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte var att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
JAA No. 3 med tillägg och ändringar avslutades i juni 2018.Som ett resultat av detta erhöll Misen Energy AB (publ) kompensation för sin andel av återanskaffningsvärdet på tillgångarna i JA. I mars 2021 initierade Misen Entergy AB (publ) och Misen Enterprises AB en investeringsskiljeprocess mot Ukraina (ICSID Case No. ARB/21/15) avseende Ukrainas brott mot investerares rättigheter som en följd av införandet av en 70% skatt på utvinning av naturtillgångar.
I mars 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. I september 2021 köpte Misen Energy AB (publ) 47,5% av aktierna i Misen Enterprises av det Hong Kong baserade företaget Powerful United Limited och 2% från Konstantin Guenevski. Misen Energy AB (publ) äger 100% av aktierna i Misen Enterprises och har således full kontroll över Misen Enterprises AB.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Misen Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget följer därmed det regelverk som gäller för First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2021 kl. 10:00 CET.

« Back