Print

Press releases in Swedish

2021 May 28

Information från delårsrapport januari - mars 2021 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapport januari - mars 2021 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q1_2021_SWE.pdf

Resultat för januari – mars 2021 (inom parantes samma period 2020):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK  -6 564 (9 665)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 28 729 (16 282)
 • Resultat per aktie SEK -0,12 (0,05)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA inte längre Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstantin Guenevski fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras.

Väsentliga händelser under januari - mars 2021:

 • Kievs appellationsdomstol beviljade den 5 januari 2021 Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ansökan om erkännande och verkställighet av den slutliga skiljedomen avseende en fastställd förlikning i mål nr V 2016/114. Domstolen beslutade att utfärda en exekutionstitel för verkställighet av den slutliga skiljedomen avseende den fastställda förlikningen och förpliktigade JSC Ukrgazvydobuvannia att överföra UAH 1 337 978 132,11 (USD 47 060 537,16 i enlighet med den officiella växelkursen för amerikanska dollar till ukrainska hryvnia som fastställt av Ukrainas nationalbank den 5 januari 2021) till Misen Enterprises AB och UAH 1 001 242,74 (TSEK 287) till LLC Karpatygaz. Kompensationen har belastats med i Ukraina gällande skatter. Som tidigare rapporterats har JSC Ukrgasvydobuvannya innehållit källskatt om 15% (UAH 236 113 788, ca. TSEK 75 845) på bruttobeloppet avseende skatt för icke ukrainska medborgare, detta belopp har inbetalts till den ukrainska statskassan.
 • I enlighet med utslag i Ukrainas Högsta Domstol 14 januari 2021 har JSC Ukrgasvydobuvannya till Misen Enterprises utbetalat kompensation för legala kostnader orsakade genom skiljedom SCC No. V 2016/114. Kompensationen uppgår till  EUR 2 739 784,53 (app TSEK 27 564), SEK 344 415,38, USD 7 971,59 (app TSEK 65) and GBP 10 940,05 (app TSEK 122).
 • Då SCC skiljeprocessen avslutades framgångsrikt och Misen Enterprises erhållit kompensation från JSC Ukrgasvydobuvannya genomförde Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB betalningar till sina finansiärer i enlighet med de finansieringsavtal som slutits. Bolagen utbetalade TEUR 1 940 (TSEK 19 617) enligt avtalet av mars 2020 och TEUR 8 452 (TSEK 85 467) och TEUR 3 221 (TSEK 32 574) enligt avtalet av november 2018.
 • Misen och dess delägda dotterbolag Misen Enterprises AB (gemensamt "Misen") har den 24 mars 2021 inlett ett skiljeförfarande i enlighet med Washingtonkonventionen och skiljedomsinstitutet International Center for the Settlement of Investment Disputes' (ICSID) regler. ICSID är ett internationellt skiljedomsinstitut som är en del av Världsbanken med säte i Washington, D.C., USA.
  Misen kommer att precisera sitt yrkande med hjälp av experter inom skadeberäkning. Yrkandet kommer att anges i Misens kommande inlaga i ICSID-skiljeförfarandet. Misen avser att återkomma med information om detta.
  Som tidigare meddelats grundas Misens talan på Ukrainas brott mot Misens rättigheter och den skada som uppkommit till följd av införandet av en avgift om 70% på gaspriser upp till 5 000 meters djup.
 • I 11 januari 2020 beslöt Kievs kommersiella domstol att inleda domstolsprocess i målet som initierats av NABU baserat på den brottsanmälan som JSC Ukrgasvydobuvannyainkommit med 2017. Nästa förhandling kommer att hållas 17 juni 2021.

Väsentliga händelser efter Q1 2021:

 • Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB försvarar kraftfullt sina aktieägares legitima förväntningar i ICSID skiljeprocessen mot Ukraina. Parterna förväntar sig att skiljenämnden skall vara utsedd i slutet av juni 2021 i enlighet med ICSID:s skiljedomsregler.

Publicering av delårsrapport januari - mars 2021

Denna delårsrapport för januari-mars 2021 publicerad på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och tryckt version kan beställas på info@misenenergy.se.

Kommande rapporter

Nästa rapport, som är delårsrapport för andra kvartalet 2021, kommer att publiceras den 31 augusti 2021.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I september 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm. Misen Energy AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget följer därmed det regelverk som gäller för First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2021 kl. 10:00 CET.

« Back