Print

Press releases in Swedish

2021 April 28

Kommuniké från årsstämman i Misen Energy AB (publ)

Årsstämman i Misen Energy AB (publ) ("Misen" eller "Bolaget") hölls idag den 28 april 2021 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen i Misen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

Vinstdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att totalt 5 802 728,88 EUR euro (58 027 289 kronor) fördelas på Bolagets 145 068 222 aktier, dvs. cirka 0,04 euro (0,40 kronor) per aktie.

Med anledning av att Bolagets utländska bankkonto inte stödjer Emittentbetalningar (dvs. Bolagets bank är inte ansluten till Bankgiro) kan inte utdelningen genomföras omedelbart genom Euroclear Sweden AB försorg. Därför kommer utdelningen att ske med hjälp av Eminova Fondkommission AB.

Bolaget kommer att stå för alla kostnader relaterade till konvertering från kronor till euro och de avgifter som uppkommer i samband med Eminova Fondkommission AB:s hantering av utbetalning av utdelningen. Utbetalning av utdelningen beräknas ske måndagen den 17 maj 2021 genom Eminova Fondkommission AB försorg.

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen skulle bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Årsstämman belsutade att omvälja Andrius Smaliukas och Dimitrios Dimitriadis till styrelseledamöter. Det beslutades vidare att välja Iryna Demchenko och Gediminas Vaikasas till nya styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde Andrius Smaliukas till styrelsens ordförande.

Till ny revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Frejs Revisorer AB har meddelat att Ulf Johansson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Information om respektive styrelseledamot finns på Bolagets hemsida.

Det beslutades att ersättning till styrelsen skulle utgå med ett belopp om sammanlagt 350 000 euro per år (76 000 euro föregående år) och fördelas enligt följande:

  • 150 000 euro till styrelsens ordförande,
  • 100 000 euro till Dimitrios Dimitriadis,
  • 50 000 euro till Gediminas Vaikasas, och
  • 50 000 euro till Iryna Demchenko.

Det beslutades vidare att ingen ytterligare ersättning ska utgå till ledamöterna i styrelsens utskott.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Val till valberedningen och beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att utse Sergiy Probylov (representerande Blankbank Investments Limited) till valberedningens ordförande och Dimitrios Dimitriadis (i sin roll som aktieägare för Misen Energy AB (publ)), Aurimas Augustinavicius (representerande TCT Holding AB) och Andrius Smaliukas (i egenskap av styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen.

Årsstämman beslutade vidare att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag (oförändrade från föregående år).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Emissionskursen ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Beslut om godkännande av fortsatt ICSID-skiljeförfarande

Årsstämman beslutade att godkänna fortsatt skiljeförfarande i enlighet med ICSID-konventionen.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.misenenergy.se.

Stämman hölls på Baker & McKenzie Advokatbyrås kontor i Stockholm och besöktes av fyra röstberättigade aktieägare, vilka tillsammans representerade 40.91 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I september 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back