Print

Press releases in Swedish

2021 March 30

Kallelse till årsstämma i Misen Energy AB (publ)

Aktieägarna i Misen Energy AB (publ), org.nr 556526-3968, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdag den 28 april 2021 klockan 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler, Vasagatan 7, vån 8, 101 23 Stockholm.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att årsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att förhandsrösta, se nedan, samt möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet. Bolagets styrelse har beslutat om följande åtgärder för att minimera risken för spridning av coronaviruset vid årsstämman:

 • Möjligheten att förhandsrösta och delta via videolänk.
 • Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13.45.
 • Externa gäster bjuds inte in.
 • Ingen förtäring kommer att serveras.
 • Anförande av verkställande direktören kommer att förkortas.

Bolaget följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och kommer vid behov att uppdatera informationen om årsstämman på Bolagets hemsida, www.misenenergy.se.

Registrering etc.

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken på avstämningsdagen, som är tisdagen den 20 april 2021, och
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 22 april 2021. Anmälan om deltagande i stämman görs per e-post till info@misenenergy.se alternativt per brev till Misen Energy AB (publ), Årsstämman, Kungsportsavenyen 32, 411 36 Göteborg. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud bör en skriftlig och daterad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda senast den torsdagen 22 april 2021. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.misenenergy.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast tisdagen den 20 april 2021 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 22 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på  www.misenenergy.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 22 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under "Registrering etc." ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@misenenergy.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska Registreringsbevis biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Deltagande etc. med anledning av COVID-19/Coronaviruset

Aktieägarna kan delta vid årsstämman, antingen personligen eller genom ombud kl. 14.00 i Baker& McKenzie Advokatbyrå lokaler, Vasagatan 7, våning 8, Stockholm, eller per distans (via videolänk). De som önskar delta per distans måste logga in med en särskild säkerhetskod. Bolaget kommer senast tisdagen den 27 april 2021, att skicka ut inloggningsuppgifter för videolänk till de aktieägare som meddelat att de önskar delta i stämman i enlighet med ovan.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Presentation av verksamheten inom Misenkoncernen
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av arvoden till ledamöter av styrelsen och styrelseutskotten och till revisorerna
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisionsbolag
 12. Val av ledamöter av valberedningen
 13. Fastställande av principer för valberedningen
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
 15. Beslut om godkännande av fortsatt ICSID-skiljeförfarande
 16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och Val av stämmoordförande

Valberedningen föreslår Carl Svernlöv, advokat på Baker McKenzie, som ordförande vid årsstämman.

Punkt 8(b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,04 euro per aktie, totalt 5 802 728,88 euro. Som avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen fredagen den 30 april 2021. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen ske fredagen den 7 maj 2021 genom Euroclear Sweden AB.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styreselen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha en revisor (revisionsbolag) och inga revisorssuppleanter.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till ledamöter av styrelsen och styrelseutskotten och till revisorerna

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med ett totalt belopp om 350 000 euro och fördelas enligt följande: 150 000 euro till styrelsens ordförande, 100 000 euro till envar av Dimitrios Dimitriadis, 50 000 euro till Gediminas Vaikasas och 50 000 euro till Iryna Demchenko.

Valberedningen föreslår vidare att inget ytterligare arvode ska utgå till ledamöter i Bolagets styrelseutskott.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna ska utgå i enlighet med godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisionsbolag

Valberedningen föreslår omval av Andrius Smaliukas ochDimitrios Dimitriadis till styrelseledamöter, Valberedningen föreslår vidare att Iryna Demchenko och Gediminas Vaikasas väljs till nya styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare omval av Andrius Smaliukas som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till Bolagets revisor. Frejs Revisorer AB har anmält att auktoriserade revisorn Ulf Johansson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Val av ledamöter av valberedningen

Valberedningen föreslår:

 • omval av Sergiy Probylov, föreslagen av Blankbank Investments Limited, Dimitrios Dimitriadis, i sin roll som aktieägare för Misen Energy AB (publ), Aurimas Augustinavicius, föreslagen av TCT Holding AB, och Andrius Smaliukas, i egenskap av styrelseordförande, som ledamöter av valberedningen; och
 • omval av Sergiy Probylov som ordförande av valberedningen.

Punkt 13: Fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att de principer för valberedningen som antogs på årsstämman 2020 ska  antas på nytt.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Emissionskursen ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet kräver att minst två tredjedelar av såväl de vid årsstämman avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna tillstyrker förslaget.

Punkt 15: Beslut om godkännande av fortsatt ICSID-skiljeförfarande

Den 24 mars 2021 lämnade Misen Energy AB (publ) och Misen Enterprises AB in en begäran om skiljedom enligt Washingtonkonventionen och reglerna för ICSID-konventionen om biläggande av investeringstvister mellan stat och medborgare i annan stat ("ICSID-konventionen").

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att godkänna fortsatt skiljeförfarande i enlighet med ICSID-konventionen.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 145 068 222 stycken varvid varje aktie har en röst. Endast ett aktieslag finns. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen och styrelsens förslag till beslut, fullmaktsformulär samt övriga handlingar som ska framläggas på årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 30 mars 2021 att finnas tillgängliga hos Bolaget på Kungsportsavenyen 32, 411 36 Göteborg, på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och hos Baker & McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7, 101 23 Stockholm samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Valberedningens förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga per dagen för denna kallelse på ovannämnda vis.

Hantering av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm, 30 mars 2021

Misen Energy AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I september 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back