Print

Press releases in Swedish

2021 February 26

Information från bokslutskommuniké januari - december 2020 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i bokslutskommuniké januari - december 2020 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_year_end_2020_SWE.pdf

Resultat för 2020 januari - december (inom parantes samma period 2019):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK  340 451 (-13 356)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 509 842 (28 071)
 • Resultat per aktie SEK 0,82(-0,05)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat för 2020 Q4 (inom parantes samma period 2019):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK 330 272 (-7 192)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 485 822 (6 113)
 • Resultat per aktie SEK 0,75(-0,02)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Föreslagen utdelning:

Styrelsen förslår en utdelning om 0,40 SEK/aktie

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA inte längre Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstantin Guenevski fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras.
 • Fordringarna på JSC Ukrgasvydobuvannyasom redovisas i bokslutet för 2020 baseras på det slutliga förlikningsutslaget som utfärdats Skiljenämnden i SCC case V 2016/114 5 november 2020.

Väsentliga händelser under januari - september 2020:

 • Skiljenämnden fastställde at JAA skall upplösas 11 juli 2018.  V, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz söker verkställighet av upplösningen av JAA.
 • Genom ett utslag 11 januari 2020 beslöt Kievs Kommersiella Domstol att återuppta förhandlingar i mål No. 910/18439/17 (National Anticorruption Bureau of Ukraine) grundat på en anmälan om brott inlämnat av JSC Ukrgasvydobuvannya 2017. Kievs Kommersiella Domstol beslöt att återuppta domstolsprocessen. Förhandlingar hölls 19 maj 2020. Domstolen uppsköt förhandlingarna till 24 november 2020.
 • 12 februari 2020 undertecknade Misen, PUL och SP Holdings ett tilläggsavtal till avtalet daterat 28 november 2018 genom vilket SP Holdings fr o m 1 oktober 2019 inlemmas i finansieringsavtalet med PUL.
 • 13 mars 2020 ingick Misen Energy AB (publ) ett finansieringsavtal med en ny partner
 • 26 mars meddelade Skiljenämnden ett utslag avseende ett förlikningsavtal mellan Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannya. Avtalet reglerar frågor rörande produktionen vid JA under perioden 1 december 2016 t o m 10 juli 2018 och leasingavgifter för Booster Compressor Stations Det totala värdet av de producerade hydrocarbonerna uppgår till MUAH 1 200 (MSEK 344). Misen koncernens andel uppgår till ca 24 %.
 • I april 2020 inkom Misen Enterprises med en anhållan om att verkställa förlikningsavtalet som Skiljenämnden godkände 26 mars 2020. Domstolen konfirmerade och godkände förlikningsavtalet i juni 2020.
 • 20 maj slöt JSC Ukrgasvydobuvannya, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ett förlikningsavtal med Financial Leasing Center LLC enligt vilket Financial Leasing Center skall erhålla UAH 237 507 020,04 (TSEK 68 124). Parterna skall avsluta alla pågående domstolsprocesser i Ukraina.
 • 17 juni 2020 avgav Skiljenämnden ett andra slutligt delbeslut. Skiljenämnden beslöt att den gemensamma egendomen skall värderas enbart enligt den Avskrivna Återanskaffnings Metoden, arr värdet av den gemensamma egendomen inte skall reduceras med de påstådda nödvändiga reparationskostnaderna vid Chervonodonetska BCS och underhållskostnader vid Yulivska BCS.
 • Kievs appellationsdomstol beviljade den 11 september 2020 en ansökan från Misen Enterprises AB i vilken Misen Enterprises AB ansökte om erkännande och verkställighet av den andra särskilda skiljedomen från den 12 juni 2020 (med ändringar från den 18 augusti 2020). I enlighet med skiljedomen, är JSC Ukrgasvydobuvannya skyldig att ersätta Misen Enterprises AB:s kostnader med anledning av SCC:s mål V 2016/114 med EUR 2 739 784,53 (ca TSEK 27 538), SEK 344 415,38, USD 7 971,59 (ca TSEK 65) samt GBP 10 940,05 (ca TSEK 122).
 • 24 september 2020 anhöll Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannya hos Skiljenämnden om att notera ett förlikningsavtal gällande olika juridiska frågor i de slutliga förlikningsutslagen.
 • 2 november 2020 slöt Misen Energy AB (publ), Misen Enterprises AB, PUL och Edvardas Jatautas ett tilläggsavtal till överenskommelsen av 13 mars vari bl a överenskoms att Bolaget skall betala en avgift motsvarande finansiärens utlägg plus ett utlägg multiplicerat med två.
 • Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz mottog den 5 november 2020 en slutlig skiljedom från skiljenämnden i mål nr SCC V 2016/114. Skiljedomen fastställer ett förlikningsavtal avseende vissa rättsförhållanden:
  JSC Ukrgasvydobuvannya ska betala ett totalt belopp om UAH 1 575 093 162,86 (ca SEK T495 691) till Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz för deras andel i den gemensamma egendomen enligt JAA No.3.
  JSC Ukrgasvydobuvannya är berättigad att hålla inne skatt för icke-bosattas inkomster till ett belopp om 15 procent av det aktuella till Misen Enterprises AB (UAH 236 113 788, ca kSEK 75 845) beloppet samt betala den innehållna summan till Ukraina. Förlikningsavtalet reglerar inte eventuell betalning av skatt i Sverige.

Väsentliga händelser efter Q4 2020:

 • 10 februari 2021 erhöll Misen Enterprises AB US dollars 47 060 537,16 (ca 393 426 TSEK) and LLC Karpatygaz erhöll UAH 1 001 242,74 (ca 295 TSEK) från JSC Ukrgasvydobuvannya i enlighet med utslaget i Kievs Överklagandedomstol 5 januari 2021. Kompensationen har belastats med i Ukraina gällande skatter. Som tidigare rapporterats har JSC Ukrgasvydobuvannya innehållit källskatt om 15% (UAH 236 113 788, ca. KSEK 75 845) på bruttobeloppet avseende skatt för icke ukrainska medborgare, detta belopp har inbetalts till den ukrainska statskassan.
 • I enlighet med utslag i Ukrainas Högsta Domstol 14 januari 2021 har JSC Ukrgasvydobuvannya till Misen Enterprises utbetalat kompensation för legala kostnader orsakade genom skiljedom SCC No. V 2016/114. Kompensationen uppgår till EUR 2 739 784.53 (app 27 538 kSEK), SEK 344 415.38, USD 7 971.59 (app 65 kSEK) and GBP 10 940.05 (app 122 kSEK).

Publicering av delårsrapport januari - december 2020

Denna delårsrapport för januari-september 2020 publicerad på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och tryckt version kan beställas på info@misenenergy.se.

Framtida rapporter och händelser

Nästa rapport, som är årsredovisning för 2020, kommer att publiceras den 9 april 2021.

Årsstämma kommer att hållas 26 april 2021.

Delårsrapport för Q1 2021 kommer att publiceras 28 maj 2021.

Delårsrapport för Q2 2021 kommer att publiceras 31 augusti 2021.

Delårsrapport för Q3 2021 kommer att publiceras 30 november 2021.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I september 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021 kl. 10:00 CEST.

« Back