Print

Press releases in Swedish

2021 February 17

Misen erbjuder Ukraina föhandlingslösning av tvisten relaterad till införandet av 70%-ig skatt på utvinning av naturtillgångar

Misen Energy AB (publ) och det delägda dotterbolaget Misen Enterprises AB (gemensamt "Misen") har den 16 februari 2021 erbjudit Ukrainas regering en sista möjlighet att lösa den tvist som Misen underrättat Ukrainas regering om den 5 oktober 2015. En utebliven uppgörelse inom de närmaste 30 dagarna kommer att resultera i att Misen i enlighet med artikel 8 i investeringsskyddsavtalet mellan Sverige och Ukraina från 1995 hänskjuter tvisten till ICSID.

Misen underrättade den ukrainska regeringen den 5 oktober 2015 om den tvist som hänför sig till brott mot Misens rättigheter och den skada som uppkommit till följd av införandet av en avgift om 70 % på gaspriser upp till 5 000 meters djup.

Som tidigare meddelats motsvarar den ersättning Misen erhållit från JSC Ukrgasvydobuvannya i skiljeförfarande SCC nr V 2016/114 Misens andel av kostnaderna för den gemensamt ägda utrustningen enligt JAA No. 3. Denna ersättning motsvarar emellertid inte Misens andel av goingconcern-värdet vid tidpunkten då den oskäliga avgiften infördes på Joint Activity, vilket ledde till att JAA No. 3 upphörde.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I september 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 kl. 16:30 CET.

« Back