Print

Press releases in Swedish

2020 November 6

Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz har mottagit en slutlig skiljedom avseende en fastställd förlikning

Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz mottog den 5 november 2020 en slutlig skiljedom från skiljenämnden i mål nr SCC V 2016/114. Skiljedomen fastställer ett förlikningsavtal avseende vissa rättsförhållanden:

  • JSC Ukrgasvydobuvannya ska betala ett totalt belopp om UAH 1 575 093 162,86 (ca SEK 504 030 000) till Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz för deras andel i den gemensamma egendomen enligt JAA No.3.
  • JSC Ukrgasvydobuvannya är berättigad att hålla inne skatt för icke-bosattas inkomster till ett belopp om 15 procent av det aktuella till Misen Enterprises AB (UAH 236 113 788, ca kSEK 75 845) beloppet samt betala den innehållna summan till Ukraina. Förlikningsavtalet reglerar inte eventuell betalning av skatt i Sverige.
  • Misen Enterprises AB:s och LLC Karpatygaz äganderätt av aktier i den gemensamma egendomen enligt JAA No.3 ska övergå till JSC Ukrgasvydobuvannya när JSC Ukrgasvydobuvannya betalat hela beloppet till Misen Enterprises och LLC Karpatygaz i enlighet med förlikningsavtalet.

I dagsläget har Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ännu inte mottagit någon ersättning från JSC Ukrgasvydobuvannya. Misen Enterprises AB kommer omedelbart att ansöka om erkännande och verkställighet av den slutliga skiljedomen i Ukraina för att erhålla kompensation. JSC Ukrgasvydobuvannya är skyldig att erlägga betalning i US dollar till Misen Enterprises AB senast inom fem arbetsdagar efter det att Ukrainas nationella domstols beslut om erkännande och verkställighet av den slutliga skiljedomen vunnit laga kraft.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I september 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november  2020 kl. 16:00 CET.

« Back