Print

Press releases in Swedish

2020 August 31

​​​​​​​​​​​​​​Information från delårsrapport januari - juni 2020 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapport januari - mars 2020 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q2_2020_SWE.pdf.

Resultat för 2020 januari - juni (inom parantes samma period 2019):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK  10 749 (-6 623)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 19 497 (12 289)
 • Resultat per aktie SEK 0,06 (-0,01)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat för 2020 Q2 (inom parantes samma period 2019):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK  1 084 (-3 642)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 3 215 (9 394)
 • Resultat per aktie SEK 0,01 (-0,01)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA inte längre Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstantin Guenevski fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras.
 • Ackumulerat resultat per aktie januari – juni uppgår till SEK 0,06.

Väsentliga händelser under januari - juni 2020:

 • Skiljenämnden fastställde at JAA skall upplösas 11 juli 2018.  V, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz söker verkställighet av upplösningen av JAA.
 • Genom ett utslag 11 januari 2020 beslöt Kievs Kommersiella Domstol att återuppta förhandlingar i mål No. 910/18439/17 (National Anticorruption Bureau of Ukraine) grundat på en anmälan om brott inlämnat av JSC Ukrgasvydobuvannya 2017. Kievs Kommersiella Domstol beslöt att återuppta domstolsprocessen. Förhandlingar hölls 19 maj 2020. Domstolen uppsköt förhandlingarna till november 2020.
 • 12 februari 2020 undertecknade Misen, PUL och SP Holdings ett tilläggsavtal till avtalet daterat 28 november 2018 genom vilket SP Holdings fr o m 1 oktober 2019 inlemmas i finansieringsavtalet med PUL.
 • 13 mars 2020 ingick Misen Energy AB (publ) ett finansieringsavtal med en ny partner och förstärkte där igenom sin position i den pågående skiljedomsförhandlingen.
 • 26 mars meddelade Skiljenämnden ett utslag avseende ett förlikningsavtal mellan Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannya. Avtalet reglerar frågor rörande produktionen vid JA under perioden 1 december 2016 t o m 10 juli 2018 och leasingavgifter för Booster Compressor Stations Det totala värdet av de producerade hydrocarbonerna uppgår till MUAH 1 200 (MSEK 424). Misen koncernens andel uppgår till ca 24 %.
 • I april 2020 inkom Misen Enterprises med en anhållan om att verkställa förlikningsavtalet som Skiljenämnden godkände 26 mars 2020. Domstolen konfirmerade och godkände förlikningsavtalet i juni 2020.
 • 17 juni 2020 avgav Skiljenämnden ett andra slutligt delbeslut. Skiljenämnden beslöt att den gemensamma egendomen skall värderas enbart enligt den Avskrivna Återanskaffnings Metoden, arr värdet av den gemensamma egendomen inte skall reduceras med de påstådda nödvändiga reparationskostnaderna vid Chervonodonetska BCS och underhållskostnader vid Yulivska BCS. Som ett resultat av detta beordrade Skiljenämnden JSC Ukrgasvydobuvanny, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz att inom 60 dagar från det andra slutliga delbeslutet eller annat datum som parterna enas om att överenskomma om nettotillgångarnas värde uttryckt i Ukrainska Hryvnia per 11 juli 2018.
 • Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare beslöt efter begäran från skiljenämnden att skiljenämndens slutliga utslag skall lämnas senast 29 maj 2020.
 • 2 januari 2020 beslöt den Norra Ekonomiska Domstolen att inleda överklagandeprocessen i mål No. 910/21720/15 mot Financial Leasing Center som initierats av JSC Ukrgasvydobuvannya och LLC Karpatygaz och planlade förhandlingarna till 4 mars 2020.
 • 20 maj slöt JSC Ukrgasvydobuvanny, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ett förlikningsavtal med Financial Leasing CenterLLC enligt vilket Financial Leasing Center skall erhålla UAH 237 507 020,04 (SEK 85 539 578). Parterna skall avsluta alla pågående domstolsprocesser i Ukraina.

Väsentliga händelser efter Q2 2020:

 • 18 augusti 2020avgav Skiljenämnden rättelser av det andra slutliga delbeslutet. Skiljenämnden reducerade Misen Enterprises AB:s andel till 23,8965% och ökade LLC Karpatygaz andel till 0,0152% (i motsats till andelen i JAA 0,01%).
 • JSC Ukrgasvydobuvanny, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz lyckades inte enas om nettotillgångarnas värde inom de 60 dagar som anvisats av Skiljenämnden. Därför anhöll parterna hos Skiljenämnden om en ytterligare frist om 30 dagar för att försöka nå en överenskommelse. Parterna skall återkomma till Skiljenämnden i mitten av september 2020.
 • Misen Enterprise söker verkställighet av skiljedomarna i Ukraina för att kunna erhålla kompensation. I juli 2020 inkom Misen Enterprises med anhållan om att bekräfta och verkställa det andra slutliga delutslaget o Ukraina. Förhandlingar kommer att hållas 11 september 2020.

Publicering av delårsrapport januari - juni 2020

Denna delårsrapport för januari-juni 2020 publicerad på Bolagets hemsida (www.misenenergy.se) och tryckt version kan beställas på info@misenenergy.se.

Kommande rapporter

Nästa rapport, som är delårsrapport Q3 2020, kommer att publiceras den 30 november 2020.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I september 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 09:45 CET.

« Back