Print

Press releases in Swedish

2020 August 31

​​​​​​​​​​​​​​Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång 2020

Som meddelats tidigare avgav skiljenämnden sitt andra slutliga delutslag 17 juni 2020. I utslaget anges att parterna skall enas om värdet på nettotillgångarna. JSC Ukrgasvydobuvannya, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz misslyckades med att enas om nettotillgångarnas värde inom de 60 dagar som angavs av skiljenämnden. Parterna ansökte därför hos skiljenämnden nom en förlängning för att kunna enas. Parterna skall återkomma till skiljenämnden i  mitten av september 2020. Om parterna då inte enats om värdet på nettotillgångarna i enlighet med riktlinjerna i det andra slutliga delutslaget kommer skiljenämnden att fastställa värdet i det slutliga utslaget.

Misen Enterprise söker verkställighet av skiljedomarna i Ukraina för att kunna erhålla kompensation. I april 2020 inkom Misen Enterprises till domstol med en anhållan om att verkställa det förlikningsutslag som avgavs av skiljenämnden 26 mars 2020, Domstolen bekräftade utslaget i juni 2020 I juli 2020 inkom Misen Enterprises med anhållan om att bekräfta och verkställa det andra slutliga delutslaget o Ukraina. Förhandlingar kommer att hållas 11 september 2020.

Vid denna rapports publicering har Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz inte erhållit någon ersättning i enlighet med skiljedomsutslaget.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I september 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 09:45 CET.

« Back