Print

Press releases in Swedish

2020 June 19

Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz har mottagit den andra deldomen i skiljeförfarandet

Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz har den 17 juni 2020 mottagit den andra deldomen i skiljeförfarandet som påkallats under JAA Nr 3 daterat den 10 juni 2002 (med de ändringar som tillkommit, härefter "JAA") enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljedomsregler. Denna deldom är en slutlig skiljedom avseende de frågor som skiljenämnden har tagit ställning till i detta skede av skiljeförfarandet. Sammanfattningsvis beslutade skiljenämnden i skiljedomen att JSC Ukrgasvydobuvannya ska få äganderätten till den gemensamma egendomen endast mot betalning av full ersättning till Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz. Skiljenämnden avvisade merparten av JSC Ukrgasvydobuvannyas argument angående värderingen av den gemensamma egendomen i sin helhet. Skiljenämnden beslöt att:

  1. Gemensam egendom ska värderas med hjälp av den s.k. nedskriven ersättningskostnadsmetoden (härefter "NEK") (eng: Depreciated Replacement Cost). Värderingsmetoden innebär sammanfattningsvis att man räknar ut ersättningskostnaden för en tillgång genom att undersöka aktuella värden av liknande tillgångar eller kostnaden för att ersätta densamma, och skriver ner den kostnaden mot bakgrund av fysisk försämring och ekonomisk inkurans. Skiljenämnden bestämde att i flera avseenden (såsom fördelning av bränslegaskostnader, tillämpning av ekonomiskt föråldringstest), ska NEK-metoden tillämpas på sätt som föreslagits av Misen Enterprises AB:s och LLC Karpatygazs kvantitativa experter.
  2. Värdet av den gemensamma egendomen ska inte minskas med de kostnader som påstås ha varit nödvändiga for att reparera Chervonodonetska BCS eller de påstådda böterna för underhåll av Yulyivska BCS.

Skiljenämnden fastställde att JSC Ukrgasvydobuvannya inte har visat någon skada till följd av att LLC Karpatygazs underlåtit att anlita en leverantör för att designa och utveckla mätningsstationer vid vissa brunnar i enlighet med JAA. Skiljenämnden beslöt också att JSC Ukrgasvydobuvannya inte har rätt till skadestånd för Misen Enterprises AB:s påstådda underlåtenhet att lämna ett fullständigt tillskott enligt JAA. Skiljenämnden bestämde dock i ljuset därav att Misen Enterprises AB:s andel i den gemensamma egendomen ska vara 23.9% (istället för 50% enligt JAA), samt att LLC Karpatygazs andel i den gemensamma egendomen ska vara 0.015% (istället för 0.01% enligt JAA).

Därmed förelade skiljenämnden JSC Ukrgasvydobuvannya, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz att inom 60 dagar från den andra deldomen, att komma överens om ett nettovärde för tillgångarna i den gemensamma egendomen i Hryvnia, Ukraina per 11 juli 2018, utgående från ovan ställningstaganden. Om parterna inte uppnår en överenskommelse kommer skiljenämnden att bestämma ett värde för den gemensamma egendomen i den slutliga skiljedomen.

Avslutningsvis förelade skiljenämnden JSC Ukrgasvydobuvannya att betala till Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz merparten av de ombuds- och rättegångskostnader som Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz har ådragit sig i detta skiljeförfarande.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Raimonda Kundrotaite, jurist

Mobil:     070-877 67 75
E-post:   info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I september 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2020 kl. 08:00 CET.

« Back