Print

Press releases in Swedish

2020 June 4

​​​​​​​Kommuniké från årsstämman i Misen Energy AB (publ)

Årsstämman i Misen Energy AB (publ) ("Misen" eller "Bolaget") hölls idag den 4 juni 2020 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen i Misen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019.

Vinstdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att samtliga till årstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen skulle bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Fyra samtliga nuvarande styrelseledamöter omvaldes. Omvalda styrelseledamöter:

  • Andrius Smaliukas
  • Dimitrios Dimitriadis
  • Oleg Batyuk
  • Pavel Prysiazhniuk

Årsstämman omvalde Andrius Smaliukas till styrelsens ordförande.

Till ny revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Frejs Revisorer AB har meddelat att Ulf Johansson blir huvudansvarig revisor.

Information om respektive styrelseledamot finns på Bolagets hemsida.

Det beslutades att ersättning till styrelsen skulle utgå med ett belopp om sammanlagt 76 000 euro per år (arvode oförändrat från föregående år) och fördelas enligt följande:

  • 37 000 euro till styrelsens ordförande;
  • 16 000 euro till envar av Dimitrios Dimitriadis och Oleg Batyuk;
  • 7 000 euro till Pavel Prysiazhniuk.

Det beslutades vidare att ingen ytterligare ersättning ska utgå till ledamöterna i styrelsens utskott.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Val till valberedningen och beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att utse Sergiy Probylov (representerande Blankbank Investments Limited) till valberedningens ordförande och Dimitrios Dimitriadis (representerande Nellston Holdings Limited), Aurimas Augustinavicius (representerande TCT Holding AB) och Andrius Smaliukas (i egenskap av styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen.

Årsstämman beslutade vidare att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner uppgående till maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.misenenergy.se.

Stämman hölls på Baker & McKenzie Advokatbyrås kontor i Stockholm och besöktes av fyra röstberättigade aktieägare, vilka tillsammans representerade [68.09] procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I september 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back