Print

Press releases in Swedish

2020 May 29

​​​​​​​​​​​​​​Information från delårsrapport januari - mars 2020 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapport januari - mars 2020 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q1_2020_SWE.pdf

Resultat för Q1 2020 (inom parantes samma period 2019):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK  9 665 (-2 981)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 16 282 (2 895)
 • Resultat per aktie SEK 0,05 (-0,01)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA inte längre Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstantin Guenevski fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras.
 • Ackumulerat resultat per aktie januari – mars uppgår till SEK 0,05.

Väsentliga händelser under Q1 2020:

 • I juli 2018 meddelade Skiljenämnden ett slutligt delbeslut i skiljeprocessen som pågår i enlighet med skiljedomsreglerna vid Skiljedoms Institutet vid Stockholms Handelskammare. Skiljenämnden tillbakavisade i sin helhet argumenten om JAs ogiltighet såväl som en överväldigande majoritet av JSC Ukrgasvydobuvannyas avseende Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz påstådda ”brott” mot avtalet. Skiljenämnden fastställde at JAA skall upplösas 11 juli 2018.
 • Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare beslöt efter begäran från skiljenämnden att skiljenämndens slutliga utslag skall lämnas senast 29 maj 2020.
 • 26 mars meddelade Skiljenämnden ett utslag avseende ett förlikningsavtal mellan närvarade Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannya. Avtalet reglerar frågor rörande produktionen vid JA under perioden 1 december 2016 0ch 10 juli 2018 och leasingavgifter för Booster Compressor Stations Det totala värdet av de producerade hydrocarbonerna uppgår till MUAH 1 200 (MSEK 424). Misen koncernnen anser att 50,01% av detta värde tillhör Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz.
 • 12 februari 2020 undertecknade Misen, PUL och SP Holdings ett tilläggsavtal till avtalet daterat 28 november 2018 genom vilketSP Holdings fr o m 1 oktober 2019 inlemmas i finansieringsavtalet med PUL.
 • 13 mars 2020 ingick Misen Energy AB (publ) ett finansieringsavtal med en nya partner och förstärkte där igenom sin position i den pågående skiljedomsförhandlingen. Den nya finansiella partnern är den i USA baserade affärsmannen Edvardas Jatautas.
 • Genom ett utslag 11 januari 2020 beslöt Kievs Kommersiella Domstol att återuppta förhandlingar i mål No. 910/18439/17 (National Anticorruption Bureau of Ukraine).
 • 2 januari 2020 beslöt den Norra Ekonomiska Domstolen att inleda överklagandeprocessen i mål No. 910/21720/15 mot Financial Leasing Center som initierats av JSC Ukrgasvydobuvannya och LLC Karpatygaz och planlade förhandlingarna till 4 mars 2020.

Väsentliga händelser efter Q1 2020:

 • Skiljenämnden skall avge sitt slutliga utslag 28 augusti 2020.
 • 19 maj beslöt Kievs Kommersiella Domstol att starta förhandlingarna i mål No.910/18439/17 (NABU). Domstolen senarelade förhandlingarna till november 2020.
 • 20 maj slöt JSC Ukrgasvydobuvanny, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz err förlikningsavtal med Financial Leasing CenterLLC enligt vilket Financial Leasing Center skall erhålla UAH 237 507 020,04 (SEK 85 539 578).

Publicering av delårsrapport januari - mars 2020

Denna delårsrapport för januari-mars 2020är publicerad på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och tryckt version kan beställas på info@misenenergy.se.

Kommande rapporter

Nästa rapport, som är delårsrapport Q2 för 2020, kommer att publiceras den 31 augusti 2020.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I september 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 10:00 CET.

« Back