Print

Press releases in Swedish

2019 August 30

Information från delårsrapport januari – juni 2019 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapporten januari – mars 2019 (”Q1 2019”) från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q2_2019_SWE.pdf

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA inte längre Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstanin Guenevski fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras  
 • Ackumulerat resultat per aktie januari – juni uppgår till SEK -0,02.

Väsentliga händelser under Q2 2019:

 • I juli 2018 meddelade Skiljenämndenett slutligt delbeslut i skiljeprocessen som pågår i enlighet med skiljedomsreglerna vid Skiljedoms Institutet vid Stockholms Handelskammare. Skiljenämnden tillbakavisade i sin helhet argumenten om JAs ogiltighet såväl som en överväldigande majoritet av JSC Ukrgasvydobuvannyas avseende Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz påstådda ”brott” mot avtalet. Skiljenämnden fastställde at JAA skall upplösas 11 juli 2018.
 • Under första halvåret 2019 överenskom Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannya om en plan för den andra fasen av den pågående skiljedomsprocessen. JSC Ukrgasvydobuvannya inkom med sin inlaga 22 mars 2019. Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz inkom med inlaga 3 juni 2019.
 • Misen Energy AB (publ) och Powerful United Limited (PUL) undertecknade i november ett finansieringsavtal som uppgår till maximalt 12 millioner EUR. Enligt avtalet skall PUL svara för finansiering av såväl den svenska verksamheten som den skiljedomsprocess som inletts i juli 2016 i enlighet med skiljedomsbestämmelserna vid Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare av JSC Ukrgazvydobuvannya mot Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz, som båda är delägda dotterbolag till Misen Energy AB (publ).
 • Enligt MIsen Enterprises och LLC Karpatygaz uppfattning upphörde leasingavtalen avseeende Booster Compressor Stations (”BCS”) att gälla i och med upplösandet av JAA 11 juli 2018.
 • Vid denna rapports publicering harJSC Ukrgasvydobuvannya fortsatt sin vägran att till JA leverera de hydrokarboner som producerats sedan december 2016 t o m 11 juli 2018 (sedan juli 2017 exkluderande tillkommande produktion vid BCSs).
 • 21 maj 2019 hölls förhandlingar i den domstolsförhandling son initierats av NABU baserat på en anmälan om kriminella handlingar som gjorts av JSC Ukrgasvydobuvannya 2017. Kievs ekonomiska överklagandedomstol avvisade de överklaganden som gjorts av NABU och UGV. Domstolen vidhöll beslutet i första instans. NABU och UGV överklagade detta beslut.
 • 5 juni 2019 fastställde Ukrainas Konstitutionsdomstol att NABU inte kan ifrågasätta JAAs giltighet.  
 • I augusti 2018 vidhöll Kievs Ekonomiska Appellationsdomstol beslutet i lägre instans och beslöt att Financial Leasing Center skall erhålla UAH237,507,020 (SEK83 326 725) i förlorad vinst och UAH 9,856 (SEK 3,306) i rättegångskostnader i mål No. 910/24412/16. Detta beslut trädde i kraft omedelbart. Karpatygaz överklagade beslutet i Ukrainas Högsta Ekonomiska Domstol, 30 augusti 2018 beslöt Ukrainas Högsta Ekonomiska Domstol att stoppa genomförandet av beslutet i Kievs Ekonomiska Appellationsdomstolfram till dess målet varit föremål för kassationsprocess. Förhandlingar hölls 27 februari 2017. Den Högsta Ekonomiska Domstolen vidhöll delvis JSC Ukrgazvydobuvannyas, Misen Enterprises och LLC Karpatygazkassationsansökan och ogiltigförklarade utslag i lägre instanser. Domstolen återhänvisade Financial Leasing Centers krav på ersättning för förlorad vinst för omprövning till första instans. Genom ett utslag 7 maj 2019 beslöt Kievs kommersiella domstol att hålla förberedande förhandlingar 5 september 2019.

Januari - juni 2019 ( Januari - juni 2018):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK  -6 623 (-15 225)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 12 289 (640)
 • Resultat per aktie SEK -0,02 (-0,07)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Väsentliga händelser efter Q2 2019:

 • Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz ochJSC Ukrgasvydobuvannyahar överenkommit om tidsschemat för den andra fasen av skiljedomsprocessen.
 • 22–24juli närvarade JSC Ukrgasvydobuvannya, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz förhandlingar enligt de regler för skiljedom som gäller vid Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare. Parterna vidhöll sina yrkanden som insänts till Skiljenämnden tidigare under 2019.Slutanföranden skall hållas 2 september.
 • NABU och JSC Ukrgasvydobuvannya överklagade beslutet vid den Norra Ekonomiska Domstolen i Kiev. 12 juli 2019 beslöt Ukrainas Högsta Domstol att inleda ett kassationsförfarande. Förhandlingar skall hållas 4 september 2019.
 • Genom ett utslag 1 juli beslöt Kievs kommersiella domstol att åter öppna mål No. 910/21720/15 mot JSC Ukrgasvydobuvannya, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz vilket avser att genomdriva det kontrakt som avser leverans av utrustning och straffavgifter till Financial Leasing LLC.
 • Vid rapportens publicering vägrar JSC Ukrgasvydobuvannya att leverera hydrokarboner utvunna sedan december 2016 t o m 11 juli 2018 till JA (sedan juli 2017 exkluderande tilläggsproduktion från BCSs).
 • Vid rapportens publicering vägrar JSC Ukrgasvydobuvannya betala till JA för leasingen av BCS med undantag för det belopp som betalats till Sberbank.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, telefon: 08-463 80 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019 kl. 15:00 CEST.

« Back