Print

Press releases in Swedish

2019 May 29

Information från delårsrapport januari – mars 2019 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapporten januari – mars 2019 (”Q1 2019”) från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q1_2019_SWE.pdf.

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA inte längre Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstanin Guenevski fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras 
 • Ackumulerat resultat per aktie januari – mars uppgår till SEK -0,01.

Väsentliga händelser under Q1 2019:

 • I juli 2018 meddelade Skiljenämnden ett slutligt delbeslut i skiljeprocessen som pågår i enlighet med skiljedomsreglerna vid Skiljedoms Institutet vid Stockholms Handelskammare. Skiljenämnden tillbakavisade i sin helhet argumenten om JAs ogiltighet såväl som en överväldigande majoritet av JSC Ukrgasvydobuvannyas avseende Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz påstådda ”brott” mot avtalet. Skiljenämnden fastställde at JAA skall upplösas 11 juli 2018.
 • I Q1 2019 kom Misen Enterprises, LLC KaKarpatygaz och JSC Ukrgazvydobuvannya överens om en plan för den andra fasen av den pågående skiljedomsprocessen. JSC Ukrgazvydobuvannya inkom med sin inlaga 22 mars 2019.
 • Misen Energy AB (publ) och Powerful United Limited (PUL) undertecknade i november ett finansieringsavtal som uppgår till maximalt 12 millioner EUR. Enligt avtalet skall PUL svara för finansiering av såväl den svenska verksamheten som den skiljedomsprocess som inletts i juli 2016 i enlighet med skiljedomsbestämmelserna vid Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare av JSC Ukrgazvydobuvannya mot Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz, som båda är delägda dotterbolag till Misen Energy AB (publ)
 • Enligt MIsen Enterprises och LLC Karpatygaz uppfattning upphörde leasingavtalen avseeende Booster Compressor Stations (”BCS”) att gälla i och med upplösandet av JAA 11 juli 2018
 • Vid denna rapports publicering har JSC Ukrgasvydobuvannya fortsatt sin vägran att till JA leverera de hydrokarboner som producerats sedan december 2016 t o m 11 juli 2018 (sedan juli 2017 exkluderande tillkommande produktion vid BCSs).
 • I augusti 2018 vidhöll Kievs Ekonomiska Appellationsdomstol beslutet i lägre instans och beslöt att Financial Leasing Center skall erhålla UAH 237 507 020 (SEK 79 678 618) i förlorad vinst och UAH 9 856 (SEK 3 306) i rättegångskostnader i mål No. 910/24412/16. Detta beslut trädde i kraft omedelbart. Karpatygaz överklagade beslutet i Ukrainas Högsta Ekonomiska Domstol, 30 augusti 2018 beslöt Ukrainas Högsta Ekonomiska Domstol att stoppa genomförandet av beslutet i Kievs Ekonomiska Appellationsdomstol fram till dess målet varit föremål för kassationsprocess. Förhandlingar hölls 27 februari 2017. Den Högsta Ekonomiska Domstolen vidhöll delvis JSC Ukrgazvydobuvannyas, Misen Enterprises och LLC Karpatygaz kassationsansökan och ogiltigförklarade utslag i lägre instanser. Domstolen återhänvisade Financial Leasing Centers krav på ersättning för förlorad vinst för omprövning till första instans.

Q1 2019 (Q1 2018):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK 2 961 (-9 295)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 2 895 (163)
 • Resultat per aktie SEK -0,01 (-0,06)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Väsentliga händelser efter Q1 2019:

 • Misen Enterprises AB, LLC Karpatygaz och JSC Ukrgasvydobuvannyahar överenkommit om tidsschemat för den andra fasen av skiljedomsprocessen. Misen Enterprises och LLC Karpatygaz skall inkomma med sin inlaga 3 juni 2019. Förhandlingar skall hållas i juli 2019.
 • Förundersökningar i avseende kriminella handlingar pågår.
 • Vid rapportens publicering vägrar JSC Ukrgasvydobuvannya att leverera hydrokarboner utvunna sedan december 2016 t o m 11 juli 2018 till JA (sedan juli 2017 exkluderande tilläggsproduktion från BCSs).
 • Vid rapportens publicering vägrar JSC Ukrgasvydobuvannya betala till JA för leasingen av BCS med undantag för det belopp som betalats till Sberbank.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, telefon: 08-463 80 00, e-post certifiedadviser@penser.se.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. 10:00 CEST.

« Back