Print

Press releases in Swedish

2018 November 30

Information från delårsrapport januari – september 2018 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapporten januari – september 2018 (”Q3 2018”) från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är bilagd och tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q3_2018_SWE.pdf

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom Skiljenämnden har meddelat ett slutligt delbeslut att JAA No. 3 skall upplösas anser Misen Energy AB (publ) att kontroll över de specifika tillgångar som ägs av Joint Activity (JA inte längre Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstanin Guenevski fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras  
 • Ackumulerat resultat per aktie i H1 2018 uppgår till SEK -0,07.

Väsentliga händelser under Q3 2018:

 • I juli 2018 meddelade Skiljenämndenett slutligt delbeslut i skiljeprocessen som pågår i enlighet med skiljedomsreglerna vid Skiljedoms Institutet vid Stockholms Handelskammare. Skiljenämnden tillbakavisade i sin helhet argumenten om JAs ogiltighet såväl som en överväldigande majoritet av JSC Ukrgasvydobuvannyas argument avseende Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz påstådda ”brott” mot avtalet. Skiljenämnden fastställde at JAA skall upplösas 11 juli 2018.
 • I augusti 2018 tecknade Misen Energy AB (publ) ett låneavtal med PUL uppgående till TEUR 500.
 • Under maj - augusti 2018 hölls förberedande förhandlingar i det civilmål som initierats av National Anticorruption Bureau of Ukraine (NABU).
 • Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz anser att med start fr o m 11 juli 2018, då skiljenämnden upplöste JAA, har leasingavtalen avseende booster compressor stations (”BCSs”) upphört att gälla.
 • Under årets första nio månader och innan Skiljenämnden meddelade sitt slutliga delbeslut om upplösning av JA, underlät JSC Ukrgasvydobuvannyaatt verkställa betalning av de leasingavtal som tidigare ingåtts.
 • I juni 2018uppnåddes en förhandlingslösning mellanJSC Ukrgasvydobuvannya, LLC Karpatygaz som driftsansvarigt för JA, Misen Enterprises AB och PJSC Sberbank, dotterbank till Sberbank of Russia. Enligt överenskommelsen betalades lånets nominella belopp, räntor och PJSC Sberbanks rättegångskostnader genom att de skulder JSC Ukrgasvydobuvannya hade till JAA i enlighet med de förnyade leasingavtalen reglerades såväl som genom JAs egna medel.
 • Vid denna rapports publicering harJSC Ukrgasvydobuvannya fortsatt sin vägran att till JA leverera de hydrokarboner som producerats sedan december 2016 t o m 11 juli 2018 (sedan juli 2017 exkluderande tillkommande produktion vid BCSs).
 • I juni 2018 beslöt Kievs Ekonomiska Domstol att stoppa domstolsprocessen i mål No. No. 910/21720/15 mot Center of Financial Leasing LLC (tidigare Sberbank Leasing) till dess domstolen beslutar om de krav som framställts av NABU. Financial Leasing Center överklagade Kievs Ekonomiska Domstols beslut i juni 2018. I juli 2018 vidhöll Kievs Ekonomiska Appellationsdomstol Kievs Ekonomiska Domstols utslag.
 • I augusti 2018 vidhöll Kievs Ekonomiska Appellationsdomstol beslutet i lägre instans och beslöt att Financial Leasing Center skall erhålla UAH 237,507,020 (SEK 79,678,618) i förlorad vinst och UAH 9,856 (SEK 3,306) i rättegångskostnader i mål No. 910/24412/16. Detta beslut trädde i kraft omedelbart. Karpatygaz överklagade beslutet i Ukrainas Högsta Ekonomiska Domstol, 30 augusti 2018 beslöt Ukrainas Högsta Ekonomiska Domstol att stoppa genomförandet av beslutet i Kievs Ekonomiska Appellationsdomstolfram till dess målet varit föremål för kassationsprocess. Förhandlingar är planerade till 27 februari 2017.

9 månader 2018 (nio månader 2017):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -12 661 (-64 004)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 5 889 (22 471)
 • Resultat per aktie SEK -0,07 (-0,26)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Väsentliga händelser efter Q3 2018:

 • 8 oktober 2018 ingick Misen Energy AB (publ) ett låneavtal med SP Holding Limited om EUR 250 000.
 • 25 augusti gjordes ett tillägg till låneavtalet mellan Misen Energy AB (publ) och PUL av 16 augusti 2018. Tillägget uppgick till EUR 100 000.
 • I november 2018 tecknade Misen Energy AB (publ) och PUL ett finansieringsavtal med ett maximalt belopp om 12 millioner EUR. Avtalet förpliktigar PUL att finansiera den svenska verksamheten och skiljedomsprocessen som initierats av JSC Ukrgasvydobuvannya i juli 2016 i enlighet med Skiljedomsreglerna vid Stockholms Handelskammare Skiljedomsinstitut.
 • Förundersökningar i avseende kriminella handlingar pågår.
 • Vid rapportens publicering vägrar JSC Ukrgasvydobuvannya att leverera hydrokarboner utvunna sedan december 2016 t o m 11 juli 2018 till JA (sedan juli 2017 exkluderande tilläggsproduktion från BCSs).
 • Vid rapportens publicering vägrar JSC Ukrgasvydobuvannya betala till JA för leasingen av BCS med undantag för det belopp som betalats till Sberbank.


För mer information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Direkt telefon:               +46 31 759 50 72
Mobiltelefonnummer:    +46 709 45 48 48
E-post:                          goran@misenenergy.se
                                      info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14:00 CET den 30 november 2018.

« Back