Print

Press releases in Swedish

2018 August 31

Information om delårsrapport januari – juni 2018 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapporten januari – juni 2018 (”H1 2018”) från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är bifogad och är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q2_2018_SWE.pdf

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom parterna i skiljeprocessen som initierats av PJSC Ukrgasvydobuvannya har bekräftat sin överenskommelse om att avsluta joint Activity Agreement No. 3 (”JAA No.3) anser Misen Energy AB (publ) att det inte längre har kontroll över de tillgångar som finns i JAA No.3. Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstanin Guenevski fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras  
 • Ackumulerat resultat per aktie i H1 2018 uppgår till SEK -0,07.

Väsentliga händelser under H1 2018:

 • Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz, båda delägda dotterbolag till Misen Energy AB (publ)närvarade vid slutförhandlingar i enlighet med regler för skiljedom vid Stockholms Handelskammares institut för skiljedom
 • I mars 2018 slutförde Misen Energy AB (publ) försäljningen av 2 % i sitt delägda dotterbolag Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski som är bulgarisk medborgare och senior trader vid ett av världens ledande handelshus för logistik och handel med basvaror. Försäljningssumman uppgick till MEUR 1,0 (MSEK 9 964). Som en följd av detta säkrade Misen Energy AB (publ) kortfristig finansiering av den svenska verksamheten
 • Under maj - juni 2018 hölls förberedande förhandlingar i den civilprocess som initierats av Ukrainas antikorruptions byrå (”NABU”).
 • I maj 2018 förnyades leasingavtalen avseende booster compressor station (”BCS”) med JSC Ukrgasvydobuvannya. Enligt dessa avtal överförde LLC Karpatygaz som driftsansvarigt för JA BCS till JSC Ukrgasvydobuvannya fram t o m 30 april 2019. Vid denna rapports publicering har JSC Ukrgasvydobuvannya underlåtit att betala några leasingavgifter i enlighet med de avtal som slutits tidigare.
 • 13 juni nåddes förhandlingslösning mellan med JSC Ukrgasvydobuvannya, LLC Karpatygaz som driftsansvarigt för JA och PJSC Sberbank, dotterbank till Sberbank Russia, Enligt överenskommelsen betalade JSC Ukrgasvydobuvannyatill PJSC Sberbank nominellt lånebelopp, ränta och rättegångskostnader. Återstående belopp betalades av Jas egna medel. Den betalning som JSCUkrgasvydobuvannya gjorde till PJSC Sberbank kvittades mot de innestående fordringar JA har gentemot med JSC Ukrgasvydobuvannya avseende leasingavgifter för BCS.
 • Vid denna rapports publicering har PJSC Ukrgasvydobuvannya fortsatt vägra att leverera hydrokarboner till JA (detta sedan juni 2017 exkluderande tillväxt i naturgasproduktion)
 • I juni 2018 beslöt Kievs ekonomiska domstol att stoppa förhandlingarna i mål No. 910/21720/15 mot Center of Financial Leasing LLC (tidigare Sberbank Leasing) tills domstolen slutligt beslutar om de krav som framställts av NABU. Financial Leasing Center överklagade detta beslut i juni 2018.
 • I maj 2018 anslöt Kievs ekonomiska appellationsdomstol NABU som tredje part i domstolsprocessen i mål No. 910/24412/16.

H1 2018 HQ1 2017)

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK – 15 225 (-45 649)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 640 (14 033)
 • Resultat per aktie SEK -0,07 (-0,22
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Väsentliga händelser efter H1 2018

 • 11 juli 2018 meddelade Skiljenämnden ett slutgiltigt delutslag i skiljedomsprocessen som påbörjats i enlighet med JAA No. 3 enligt de skiljedomsregler som gäller vid Skiljedomsinstitutet i Stockholms Handelskammare. Skiljenämnden tillbakavisade i sin helhet argumenten avseende JAs ogiltighet och den övervägande majoriteten av JSC Ukrgasvydobuvannys argument avseende Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz påstådda ”brott” mot JAA No. 3. Skiljenämnden beslöt att JAA upphörde 11 juli 2018.
 • Förundersökningar avseende brottmål pågår
 • I augusti 2018 slöt Misen Energy AB (publ) ett låneavtal med Powerful United Limited om 500 TEUR.
 • 14 augusti 2018 upphävde Kievs ekonomiska domstol lägre instans beslut i målet och beslöt att Center of Financial Leasing LLC skall erhålla UAH 237 507 020 (SEK 79 678 618) avseende förlorad vinst och UAH 9 856 (SEK 3 306) i rättegångskostnader. Detta beslut träder ikraft omgående. LLC Karpatygaz kommer att överklaga detta beslut till Ukrainas högsta ekonomiska domstol.
 • Vid rapportens publicering vägrar PJSC Ukrgasvydobuvannya att leverera hydrokarboner utvunna sedan december 2016 t o m 11 juli 2018 till JA.
 • Vid rapportens publicering vägrar PJSC Ukrgasvydobuvannya betala till JA för leasingen av BCS med undantag för det belopp som betalats till Sberbank.


För mer information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Direkt telefon:               +46 31 759 50 72
Mobiltelefonnummer:    +46 709 45 48 48
E-post:                          goran@misenenergy.se
                                      info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.30 CET den 31 augusti 2018.

« Back