Print

Press releases in Swedish

2018 May 31

Information om delårsrapport januari – mars 2018 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapporten januari – mars 2018 (”Q1 2018”) från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q1_2018_SWE.pdf

Resultat i sammanfattning:

 • Eftersom parterna i skiljeprocessen som initierats av PJSC Ukrgasvydobuvannya har bekräftat sin överenskommelse om att avsluta joint Activity Agreement No. 3 (”JAA No.3) anser Misen Energy AB (publ) att  det inte längre har kontroll över de tillgångar som finns i JAA No.3. Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstanin Guenevski fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och skulder inte längre konsolideras  
 • Ackumulerat resultat per aktie i Q1 2018 uppgår till SEK -0,04

Väsentliga händelser under Q1 2018:

 • 24 januari 2018 närvarade Misen Entersises AB och LLC Karpatygaz, båda delägda dotterbolag till Misen Energy AB (publ) vid slutförhandlingar i enlighet med regler för skiljedom vid Stockholms Handelskammares institut för skiljedom
 • 2 mars 2018 slutförde Bolaget försäljningen av 2 % i sitt delägda dotterbolag Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski som är bulgarisk medborgare och senior trader vid ett av världens ledande handelshus för logistik och handel med basvaror. Försäljningssumman uppgick till MEUR 1,0 (MSEK 9 964). Som en följd av detta säkrade Misen Energy AB (publ) kortfristig finansiering av den svenska verksamheten
 • 15 maj 2018 hölls förhandlingar vid Kievs Handelsdomstol i den rättsprocess som initierats av Ukrainas antikorruptions byrå, domstolen beslöt att uppskjuta förhandlingarna till 7 juni 2018
 • I enlighet med de leasingavtal som slöts i maj 2017 drev PJSC Ukrgasvydobuvannya under Q1 de BCS som LLC Karpatygaz som driftansvarigt för JA överfört till PJSC Ukrgasvydobuvannya. Vid denna rapports publicering har PJSC Ukrgasvydobuvannya underlåtit att betala några leasingavgifter
 • Vid denna rapports publicering har PJSC Ukrgasvydobuvannya fortsatt vägra att leverera hydrokarboner till JA (detta sedan juni 2017 exkluderande tillväxt i naturgasproduktion)
 • Under 2017 hölls domstolsförhandlingar avseende Sberbank Leasing tvisten. Domstolen fastställde datum för förhandlingar till 31 maj och 6 juni 2018  

Q1 2018 (Q1 2017):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK – 9 295 (-26 654)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 163 (3 854)
 • Resultat per aktie SEK -0:04 (-0:13)
 • Produktion av naturgas 0 (0)

Väsentliga händelser efter Q1 2018:

 • Förundersökningar avseende brottmål pågår
 • Vi rapportens publicering förhandlar deltagarna i JAA om villkoren för förlängning av leasing avtalen avseende BCS
 • Vid rapportens publicering vägrar PJSC Ukrgasvydobuvannya att leverera hydrokarboner utvunna sedan december 2016 t o m februari 2018 till JA (detta sedan juni 2017 exkluderande tillväxt i naturgasproduktion)
 • Vid rapportens publicering vägrar PJSC Ukrgasvydobuvannya betala till JA för leasingen av BCS


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Direkt:   +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-mail:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS- reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 11:30 CET.

« Back