Print

Press releases in Swedish

2018 April 5

Oren revisionsberättelse avseende 2017-års årsredovisning och koncernredovisning för Misen Energy AB (publ)

Revisionsberättelsen har publicerats idag på svenska och engelska på bolagets hemsida.

Rapporten i sin helhet återfinnes nedan.
 

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Misen Energy AB (publ.), org.nr 556526-3968

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Inga uttalanden görs

Vi har haft i uppdrag att utföra en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Misen Energy AB (publ.) för år 2017. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 3-64 i detta dokument.

Vi avstår från att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen. På grund av att det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden i vår rapport är så betydelsefullt, har vi inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för ett revisionsuttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i stycket Grund för uttalanden kan vi varken till- eller avstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Koncernens verksamhet bedrivs i allt väsentligt genom samarbetsprojektet (”Joint Activity” eller ”JA”) mellan PJSC Ukrgazvydobuvannya, LLC Karpatygaz och Misen Enterprises AB vilket regleras i JAA No 3 daterat den 10 juni 2002.

Som framgår av förvaltningsberättelsen är koncernen för närvarande föremål för flertalet väsentliga juridiska processer som följd av oenigheter mellan deltagarna i JA och som är av avgörande betydelse för koncernens fortsatta verksamhet. Som framgår av revisionsberättelsen för koncernen per 31 december 2016 stod JA direkt eller indirekt för samtliga anläggningstillgångar i koncernen vid utgången av 2016.

Med hänsyn till de flertalet betydelsefulla osäkerhetsfaktorer som då fanns och fortfarande finns i de juridiska processer som beskrivs i förvaltningsberättelsen är det inte möjligt att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att bedöma om koncernens redovisade anläggningstillgångar var korrekt värderade vid ingången av 2017.

Per den 31 december 2017 har koncernens andel i JA avkonsoliderats som följd av att parterna är överens om att samarbetsprojektet ska upphöra. Bakgrunden till avkonsolideringen beskrivs närmare i förvaltningsberättelsen under rubriken ”Upphörande av konsolidering av Joint Activity (JA)”.  Eftersom ingående värde på anläggningstillgångarna ingår i fastställandet av det finansiella resultatet och kassaflödena, inklusive resultatet från avkonsolideringen, har vi inte kunnat avgöra om det hade varit nödvändigt med ändringar när det gäller årets resultat, så som det redovisas i koncernresultaträkningen, och det kassaflöde som redovisas i kassaflödesanalysen för koncernen. Osäkerheten i utgången av skiljedomsprocessen innebär också att det inte varit möjligt att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för om ytterligare skulder bör redovisas i koncernens balansräkning. Resultatet från avkonsolideringen om -984 069 TSEK bedöms vara av väsentlig och avgörande betydelse för koncernens finansiella rapporter som helhet.

Bedömningen av värdet på moderbolagets andelar i dotterbolaget Misen Enterprises AB som uppgår till 252 997 TSEK samt fordringar på Misen Enterprises AB som uppgår till 69 849 TSEK, vilka tillsammans motsvarar ca 99% av moderbolagets totala tillgångar och därmed representerar en avsevärd del av moderbolagets tillgångar, är också beroende av utvecklingen av de pågående juridiska processerna mellan deltagarna i JA. Med hänsyn till den betydelsefulla osäkerhetsfaktorn avseende utfallet av skiljedomsförfarandet avseende JA har vi inte kunnat inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende moderbolagets redovisade värde på Misen Enterprises AB varken vid årets ingång eller per 31 december 2017. Eftersom värderingen av aktier i dotterbolag och fordringar på dotterbolag ingår i fastställandet av det finansiella resultatet och kassaflödena, har vi inte kunnat avgöra om det hade varit nödvändigt med ändringar när det gäller årets resultat, så som det redovisas i moderbolagets resultaträkning, och det kassaflöde som redovisas i kassaflödesanalysen för moderbolaget.

Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Som framgår i avsnittet ”Bolagets förväntade framtida utveckling och fortsatt drift” kan det komma att uppstå ett ytterligare finansieringsbehov avseende de svenska bolagen under 2018. Vid avgivandet av denna årsredovisning är sådan finansiering inte säkrad.

Eftersom finansiering för den kommande tolvmånadersperioden inte är säkrad finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. I en situation där koncernens fortsatta drift inte längre kan förutsättas, föreligger risk för väsentliga nedskrivningsbehov av koncernens tillgångar liksom av moderbolagets bokförda värden på andelar i dotterbolag.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. På grund av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden kunde vi inte inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för våra uttalanden avseende denna årsredovisning och koncernredovisning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Inget uttalande görs respektive uttalande

Utöver det uppdrag vi har haft att utföra en revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Misen Energy AB (publ.) för år 2017 samt haft i uppdrag att utföra en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden kan vi varken till- eller avstyrka att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Som framgår av vår Rapport om årsredovisningen har vi inte kunnat inhämta tillräckliga revisionsbevis för att uttala oss om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning.

Vi har utfört revisionen av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Misen Energy AB (publ.) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

  • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
  • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
 

Göteborg den 5 april 2018

PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren

Auktoriserad revisor

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Direkt:   +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-mail:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 kl. 14:45 CET.

« Back