Print

Press releases in Swedish

2018 March 26

Kallelse till årsstämma i Misen Energy AB (publ)

Aktieägarna i Misen Energy AB (publ), org.nr 556526-3968, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 klockan 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler, Vasagatan 7,
vån 8, 101 23 Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken på avstämningsdagen, som är fredagen den 20 april 2018. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 april 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;

ii) dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 20 april 2018. Anmälan om deltagande i stämman görs per e-post till info@misenenergy.se alternativt per brev till Misen Energy AB (publ), Årsstämman, Kungsportsavenyen 32, 411 36 Göteborg. Vid anmälan skall aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud bör en skriftlig och daterad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda senast den 20 april 2018. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.misenenergy.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Presentation av verksamheten inom Misenkoncernen
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
  a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden till ledamöter av styrelsen och styrelseutskotten och till revisorerna
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisionsbolag
 12. Val av ledamöter av valberedningen
 13. Fastställande av principer för valberedningen
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner uppgående till maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget
 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och Val av stämmoordförande

Valberedningen föreslår Carl Svernlöv, advokat på Baker McKenzie, som ordförande vid årsstämman.

Punkt 8(b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9: Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styreselen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget skall ha en revisor (revisionsbolag) och inga revisorssuppleanter.

Punkt 10: Fastställande av arvoden till ledamöter av styrelsen och styrelseutskotten och till revisorerna

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med ett totalt belopp om 76 000 euro och fördelas enligt följande: 37 000 euro till styrelsens ordförande, 16 000 euro till envar av Dimitrios Dimitriadis och Oleg Batyuk samt 7 000 euro till Pavel Prysiazhniuk.

Valberedningen föreslår vidare att inget ytterligare arvode skall utgå till ledamöter i Bolagets styrelseutskott.

Valberedningen föreslår att ersättning till revisorerna skall utgå i enlighet med godkänd räkning.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande samt revisionsbolag

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter: Andrius Smaliukas, Dimitrios Dimitriadis, Oleg Batyuk och Pavel Prysiazhniuk.

Valberedningen föreslår vidare omval av Andrius Smaliukas som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår vidare omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor. PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Val av ledamöter av valberedningen

Valberedningen föreslår:

 • omval av Sergiy Probylov, föreslagen av Blankbank Investments Limited, Dimitrios Dimitriadis, föreslagen av Nellston Holdings Limited, Aurimas Augustinavicius, föreslagen av TCT Holding AB, och Andrius Smaliukas, i egenskap av styrelseordförande, som ledamöter av valberedningen; och
 • omval av Sergiy Probylov som ordförande av valberedningen.

Punkt 13: Fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att de principer för valberedningen som antogs på årsstämman 2017 skall  antas på nytt.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner uppgående till maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Emissionskursen skall sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet kräver att minst två tredjedelar av såväl de vid årsstämman avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna tillstyrker förslaget.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 145 068 222 stycken varvid varje aktie har en röst. Endast ett aktieslag finns. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen och styrelsens förslag till beslut, fullmaktsformulär samt övriga handlingar som skall framläggas på årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 5 april 2018 att finnas tillgängliga hos Bolaget på Kungsportsavenyen 32, 411 36 Göteborg, på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och hos Baker & McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7, 101 23 Stockholm samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Valberedningens förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga per dagen för denna kallelse på ovannämnda vis.

Stockholm i mars 2018

Misen Energy AB (publ)

Styrelsen
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 10:10 CET.

« Back