Print

Press releases in Swedish

2018 March 2

Misen Energy AB (publ) säljer 2 % av aktierna i dotterbolaget Misen Enterprises AB

2 mars 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2 % av aktierna i dotterbolaget Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski, bulgarisk medborgare som är senior trader i ett av världens ledande fristående råvaruhandels och logistikföretag. Försäljningssumman uppgick till 1 MEUR. Som en konsekvens av avtalet har Misen Energy AB (publ) säkrat den kortsiktiga finansieringen av den svenska verksamheten. Avtalet innebär att ytterligare 2 % av utdelningar tillfaller Konstantin Guenevski. Misen Energy AB (publ) äger forstsatt 50.5 av aktierna i Misen Energy och bibehåller full kontroll av Misen Enterprises.

Avtalet med Konstantin Guenevski innehåller villkor som berättigar Misen Energy AB (publ) att återköpa de sålda aktierna från Konstantin Guenevski för en köpesumma som uppgår till 3 (tre) gånger försäljningssumman. Misen Energy AB (publ) kan utöva denna rätt vid den tidigaste tidpunkten av (i) 2019-04-30 eller (ii) det datum en stämma hålls i Misen Enterprises AB som beslutar om utdelning för verksamhetsåret 2018. På samma sätt innehåller avtalet villkor som ger Konstantin Guenevski rätt att till Misen Energy sälja alla eller delar av de förvärvade aktierna. Även vid ett av Konstantin Guenevski påkallat återköp uppgår priset till 3 gånger försäljningspriset med avräkning för utdelningar som tillfallit Konstantin Guenevski inom 24 månader. Misen Energy AB (publ) är enbart förpliktigat att genomföra återköpet om finansiering av detta från tredje part ej är nödvändigt.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB (publ) 2% av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018 kl. 12:00 CET.

« Back