Print

Press releases in Swedish

2018 February 28

Information om rapport avseende helårsresultat 2017 för Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i helårsrapporten för 2017 ("12M 2017") för Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten på både engelska och svenska finns tillgänglig på bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_year_end_2017_SWE.pdf

Sammanfattning av resultatet:

 • Eftersom parterna i det skiljeförfarande som påkallats av PJSC Ukrgasvydobuvannya kommit överens om att JAA No. 3 ska upphöra, menar Misen Energy AB (publ) att bolaget inte längre kontrollerar tillgångarna enligt JAA No. 3 vid tidpunkten för upprättande av årsredovisningen per 31 december 2017. Detta påverkar Misen Energy AB:s (publ) koncernresultat negativt, som tidigare rapporterat.
 • Resultat per aktie för perioden är -3,95 SEK.

Väsentliga händelser under 12M 2017:

 • Den 5-8 december 2017 hölls förhandlingar i det skiljeförfarande som påkallats av PJSC Ukrgasvydobuvannya i enlighet med Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Parterna vidhöll de ståndpunkter som angetts i tidigare rapporter.
 • I juli 2017 sålde Misen Energy AB (publ) 8 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Powerful United Limited (PUL). Köpeskillingen uppgick till MEUR 3,0 (TSEK 28 739) och betalades genom att Powerful United Limited tog över Misen Energy AB:s (publ) befintliga skulder samt genom kontant betalning om 1,85 MEUR.
 • I november 2017 sålde Bolaget ytterligare 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till PUL. Köpeskillingen uppgick till MEUR 1,0 (TSEK 9 889). Som ett resultat av detta har Misen Energy AB (publ) säkrat kortsiktig finansiering av den svenska verksamheten.
 • I september 2017 gjorde PJSC Ukrgasvydobuvannya en brottsanmälan till den ukrainska antikorruptionsmyndigheten (”NABU”). NABU slutförde sin förundersökning och väckte talan hos den kommersiella domstolen i Kiev i oktober 2017. NABU yrkade att domstolen skulle ogiltigförklara Amendment No. 4 till JAA No. 3 samt det avtal om tillhandahållandet av tjänster gällande produktion, uppsamling, hantering och transport av naturgas, olja och gaskondensat som LLC Karpatygaz som driftansvarig för Joint Activity ingick med PJSC Ukrgasvydobuvannya i april 2011. I oktober 2017 vilandeförklarade domstolen rättegången till och med maj 2018.
 • I enlighet med de leasingavtal som ingicks i maj 2017, har LLC Karpatygaz som driftansvarig för Joint Activity överfört driften av BCS (Booster Compressor Stations) till PJSC Ukrgazvydobuvannya till och med 30 april 2018. Vid denna rapports publicering har PJSC Ukrgazvydobuvannya inte betalat leasingavgifterna till JA.
 • Vid denna rapports publicering har PJSC Ukrgazvydobuvannya vägrat att leverera hydrokarboner producerade under 12M 2017 till JA (sedan juni 2017 exkluderar detta överskjutande produktion av naturgas relaterat till leasade BCS).
 • I augusti 2017 ålagde Kievs appellationsdomstol PJSC Ukrgazvydobuvannya att leverera hydrokarboner producerade av JA mellan december 2016 och april 2017. Emellertid har PJSC Ukrgazvydobuvannya överklagat till Ukrainas Högsta Domstol. Förhandlingarna har vilandeförklarats i väntan på den process som initierats av NABU.
 • I augusti 2017 och november 2017 hölls domstolsförhandlingar i Sberbank Leasing-målen. Domstolen fastställde datum för förhandlingarna i mars och juni 2018.

12M 2017 (12M 2016):

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -1 070 529 (18 832)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 35 549 (675 340)
 • Resultat per aktie -3,95 (-0,05)
 • Produktion av naturgas 0 mmcm (596,6)

Väsentliga händelser efter utgången av 12M 2017:

 • Den 24 januari 2018 deltog Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz, delägda dotterbolag till Misen Energy AB (publ), vid slutanförandet i enlighet med Stockholms Handelskammares skiljedomsregler.
 • Vid denna rapports publicering har PJSC Ukrgasvydobuvannya vägrat leverera hydrokarboner som utvunnits under december 2016 – februari 2018 till JA (sedan juni 2017 exkluderar detta överskjutande produktion av naturgas relaterat till leasade BCS).
 • Vid denna rapports publicering har PJSC Ukrgazvydobuvannya inte betalat leasingavgifterna till JA.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I juni 2016 och i juli 2017 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5 % respektive 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 52,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 52,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 10:00 CET.

« Back