Print

Press releases in Swedish

2017 November 30

Information från delårsrapport januari – september 2017 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapport januari – september 2017 för Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q3_2017_SWE.pdf

Sammanfattning av reultat:

 • Sedan december 2016 har PJSC Ukrgasvydobuvannya fortsatt sin, enligt bolaget uppenbart olagliga, vägran att tillhandalhålla tjänster avseende produktion, upsamling, behandling och transport av hydrokarboner till JA. Denna vägran har resulterat i att JA inte haft någon produktion i perioden och därför ej heller haft någon försäljning av hydrokarboner.
 • Ackumulerat resultat per aktie för perioden är negativt.

Väsentliga händelser under årets första nio månader 2017:

 • Ukrainas regering fortsatte under perioden att ta ut 70% skatt på utvinning av naturtillgångar för rörelser som drivs under ”Joint Activity Agreements”. Detta görs i enlighet med lagar som antogs 2014.
 • I enlighet med leasingavtalen som ingicks i maj 2017 överförde LLC Karpatygaz BCSs för tiden till 30 april 2018 till PJSC Ukrgasvydobuvannya. Vid denna rapports pulbicering har PJSC Ukrgasvydobuvannya inte betalat leasingavgifterna
 • Vid denna rapports publicering har PJSC Ukrgasvydobuvannya vägrat leverera hydrokarboner som utvunnits under december 2016 – juli 2017 till JA (sedan september 2017 exkluderande överskjutande produktion av naturgas). Misenkoncernen har p g a detta ej kunnat fullfölja JAA No.3.
 • I juli 2017 slutförde Misen Energy AB (publ) försäljningen av 8% av aktierna i Misen Enterprises ABtill Poweful United Limited. Försäljningssumman uppgick till MEUR 3 och betalades av Powerful United Limited genom kvittning av existerande fordran och kontant betalning om MEUR 1,85.
 • Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz mottog i juli PJSC Ukrgasvydobuvannyas svar på dess vägran att leverera hydrokarboner. Domstolen ålade 17 augusti PJSC Ukrgasvydobuvannya att utföra de överenskomna tjänsterna. PJSC Ukrgasvydobuvannya överklagade emellertid domen. Appellationsdomstolen ändrade inte första instansens dom. PJSC Ukrgasvydobuvannya överklagade sedermera domen till Högsta handelsdomstolen i Ukraina.
 • I augusti 2017, beordrade Kievs appellationsdomstol PJSC Ukrgasvydobuvannya att leverera de hydrokarboner som JA producerat under december 2016 – april 2017. Emellertid överklagade PJSC Ukrgasvydobuvannya detta utslag till Ukrainas Högsta Domstol.
 • I september 2017 gjorde PJSC Ukrgasvydobuvannya ytterligare en brottsanmälan, men denna gång till den ukrainska antikorruptionsmyndigheten (härefter ”NABU”). Detta resulterade i att NABU inledde en förundersökning avseende ogiltigförklarandet av JAA No.
 • I september annullerade Ukrainas Högsta Ekonomiska Domstol domarna avseende Sberbank Leaing i lägre instanser, som förpliktigade PJSC Ukrgasvydobuvannya, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz att till Sberbank Leasing betala ca 37 MUSD, och beordrade de lägre instanserna   att pröva fallet på nytt.

Januari – September 2017:

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK  -64 004 (25 252)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 22 471 (550 312)
 • Resultat per aktie -0,26 (0,02)
 • Produktion av naturgas 0 mmcm (493,8)

Väsentliga händelser efter utgången av tredje kvartalet 2017

 • Vid tiden för denna rapports publicering fortsätter PJSC Ukrgasvydobuvannya sin vägran att till JA leverera de hydrokarboner som utvunnits under perioden december 2016 – november 2017 (sedan juni 2017 exkluderande överskjutande produktion av naturgas). Misen-koncernen har p g a detta ej kunnat fullfölja JA No3.
 • I oktober 2017 ogiltigförklarade Ukrainas Högsta Domstol utslagen i lägre instanser, vilka förpliktigade PJSC Ukrgasvydobuvannya att leverera de hydrokarboner som producerats  av JA från december 2016 till april 2017 till JA, och beordrade att tvisten skall prövas på nytt.
 • I oktober 2017 ingav Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz sina yttranden där det yrkades att skiljenämnden avslog PJSC Ukrgasvydobuvannyas yrkanden.
 • 20 november hölls nya domstolsförhandlingar rörande Sberbank Leasing. Domstolen uppsköt förhandlingarna till 6 juni 2018 för att uppfylla kraven på att den utländska parten, Misen Enterprises AB, skall kunna erhålla korrekta underlag i fallet.
 • NABU slutförde sin förundersökning och väckte i oktober talan hos den kommersiella domstolen i Kiev. NABU yrkade att domstolen skulle ogiltigförklara tillägg No. 4 till JAA No. 3 samt avtalet avseende tillhandahållandet av tjänster gällande produktion, uppsamling, hantering och transport av naturgas, olja och gaskondensat som LLC Karpatygaz ingick med PJSC Ukrgasvydobuvannya i april 2011.
 • I november 2017 sålde Bolaget 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till PUL. Försäljningssumman uppgick till MEUR 1 (TSEK 9 611). Som ett resultat av detta har Misen Energy AB (publ) s säkrat kortsiktig finansiering av den svenska verksamheten och det pågående skiljedomsförfarandet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Enteregy AB (publ) fortsatt äger 52,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 52,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 11:00 CET.

« Back