Print

Press releases in Swedish

2017 August 31

Information från delårsrapport januari – juni 2017 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i delårsrapport januari – juni 2017 för Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets website (http://misenenergy.se/en/main/investors/reports_se/delarsrapporter) och bifogas denna press release: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q2_2017_SWE.pdf

Sammanfattning av reultat:

 • Sedan december 2016 har PJSC Ukrgasvydobuvannya fortsatt sin, enligt Bolaget, uppenbart olagliga vägran att tillhandahålla tjänster avseende produktion, uppsamling, behandling och transport av hydrokarboner till JA. Denna vägran har resulterat i att JA inte haft någon produktion i perioden och därför ej heller haft någon försäljning av hydrokarboner.
 • Ackumulerat resultat per aktie för perioden är negativt.

Väsentliga händelser uner första halvåret 2017

 • Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz är parter i skiljedomsförfarande som initierats av PJSC Ukrgasvydobuvannya i augusti 2016 i enlighet med JAA No.3. I februari 2017 mottog Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ”Statement of Complaint” i vilket PJSC Ukrgasvydobuvannya anhöll om att JAA No.3 skall upphöra. I maj 2017 inkom Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz med ”Statement of Defence” i vilket de samtycker till att JAA No.3 skall upplösas, dock på andra grunder än de som PJSC Ukrgasvydobuvannya anför.
 • Ukrainas regering fortsatte under perioden att ta ut 70 % skatt på utvinning av naturtillgångar för rörelser som drivs under ”Joint Activity Agreements”. Detta görs i enlighet med lagar som antogs 2014.
 • I maj 2017 förnyades avtalet mellan JA och PJSC Ukrgasvydobuvannya avseende leasing av Khrestyschenska BCS. Som tillägg till detta avtal leasade JA långsiktigt ut sina återstående sex Booster Compressor Stations (BCS) till PJSC Ukrgasvydobuvannya.
 • I maj 2017 erhöll Misen Energy AB (publ) ett lån om 1 MEUR med en fast avgift om KEUR 150 från Powerful United Limited.
 • P g a de finansiella begränsningar som den 70-procentiga skatten på utvinning av naturtillgångar innebär i kombination med PJSC Ukrgasvydobuvannyas, enligt bolagets uppfattning uppenbart olagliga handlingar, har Misenkoncernen i princip stoppat JAs investeringsprogram.

Januari – Juni 2017 (Januari – Juni 2016)

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -45 649 (41 102)
 • Konsoliderad nettoomsättning TSEK 14 003 (393 412)
 • Resultat per aktie -0,22 (0,11)
 • Produktion av naturgas 0 mmcm (333)

Väsentliga händelser efter utgången av andra kvartalet 2017

 • I enlighet med leasingavtalen som ingicks i maj 2017 överförde LLC Karpatygaz BCSs för tiden till 30 april 2018 till PJSC Ukrgasvydobuvannya. Vid denna rapports publicering har PJSC Ukrgasvydobuvannya inte betalat leasingavgifterna.
 • Vid denna rapports publicering har PJSC Ukrgasvydobuvannya vägrat leverera hydrokarboner som utvunnits under december 2016 – juli 2017 till JA (sedan juni 2017 exkluderande överskjutande produktion av naturgas). Misenkoncernen har p g a detta ej kunnat fullfölja JAA No.3.
 • Den 17 augusti 2017 beordrade högre instans i Kiev PJSC Ukrgasvydobuvannya att leverera de hydrokarboner som utvunnits av JA under december 2016 – 17 april 2017. Utslaget träder omedelbart i kraft, men kan överklagas av PJSC Ukrgasvydobuvannya till Ukrainas Högsta Domstol. Vid denna rapports publicering vägrar PJSC Ukrgasvydobuvannya att följa domstolsutslaget.
 • Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz mottog i juli 2017 ”Statement of Reply” från PJSC Ukrgasvydobuvannya.
 • I juli 2017 slutförde Misen Energy AB (publ) försäljningen av 8 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Powerful United Limited. Försäljningssumman uppgick till MEUR 3 och betalades av Powerful United Limited genom kvittning av existerande fordran och kontant betalning om MEUR 1,85.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I juni 2016 och i juli 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och 8 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Enteregy AB (publ) fortsatt äger 54,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 54,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 08:00 CET.

« Back