Print

Press releases in Swedish

2017 July 3

Misen Energy AB (publ) säkrar långsiktig finansiering av den svenska verksamheten, säljer 8 % av aktierna i dotterbolaget Misen Enterprises AB

Misen Energy AB (publ) har idag slutfört försäljningen av 8 % av aktierna i sitt dotterbolag Misen Enterprises AB till det Hong Kong baserade bolaget Powerful United Limited (”PUL”). PUL kontrolleras indirekt av aktieägaren i Misen Energy AB (publ) TCT Holdings AB (som innehar 11,41 % av aktierna i Misen Energy AB (publ)). PUL har tidigare tillhandahållit Misen Energy AB (publ) finansiering.

Försäljningssumman uppgår till 3 MEUR och betalas genom att PUL avräknar Misen Energy AB:s (publ) redan existerande skuld till PUL och kontant betalar 1,85 MEUR. Transaktionen resulterar i att Misen Energy AB (publ) blir skuldfritt och säkrar finansiering av den svenska verksamheten för de närmaste två åren. Som en följd av överenskommelsen kommer 8 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina att tillfalla PUL. Misen Energy AB (publ) innehar efter transaktion fortfarande 54,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB och bibehåller full kontroll över bolaget. Misen Enterprises AB kommer fortfarande att konsolideras i Misenkoncernens koncernredovisning men nu med en större minoritetsandel.

Avtalet med PUL innehåller villkor som berättigar Misen Energy AB (publ) att återköpa de sålda aktierna från PUL för en köpesumma som uppgår till 3 (tre) gånger försäljningssumman. Misen Energy AB (publ) kan utöva denna rätt vid den tidigaste tidpunkten av (i) 2018-04-30 eller (ii) det datum en stämma hålls i Misen Enterprises AB som beslutar om utdelning. På samma sätt innehåller avtalet villkor som ger PUL rätt att till Misen Energy sälja alla eller delar av de förvärvade aktierna. Även vid ett av PUL påkallat återköp uppgår priset till 3 gånger försäljningspriset med avräkning för utdelningar som tillfallit PUL inom 24 månader .Misen Energy AB (publ) är enbart förpliktigat att genomföra återköpet om finansiering av detta från tredje part ej är nödvändigt.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I juni 2016 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5% av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Enteregy AB (publ) fortsatt äger 62,5% av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 62,5% av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017 kl. 14:00 CET.

« Back