Print

Press releases in Swedish

2017 May 31

Information om Misen Energy AB (publ) rapport avseende kvartalsresultat januari – mars 2017

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i kvartalsrapporten för januari – mars 2017 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten på svenska och engelska återfinnes på bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q1_2017_SWE.pdf

Januari – mars 2017:

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK -26 654 (28 578)
 • Konsoliderad omsättning TSEK 3 854 (207 490)
 • Resultat per aktie SEK – 0,13 (-0,09)
 • Produktion av naturgas 0 mmcm (153)

Sammanfattning av resultatet:

 • Sedan december 2016 fortsätter PJSC Ukrgasvydobuvannya sin, enligt Bolagets uppfattning, uppenbart olagliga vägran att tillhandahålla tjänster avsende produktion, uppsamling, hantering och transport av hydrokarboner till JA. Denna vägran har medfört att JA inte haft någon produktion under januari – mars 2017 och därför inte heller haft någon försäljning.
 • Resultat per aktie för perioden januari – mars 2017 är negativt.

Väsentliga händelser januari – mars 2017:

 • Ukrainas regering fortsatte att ta ut en 70 % skatt på utvinning av naturtillgångarför verksamheter som drivs i form av JA. Detta enligt lagar som antogs sent 2014.
 • Under januari - mars 2017 beslagtog en distriktsdomstol i Kiev de Booster Compressor Staions (BCS) som är en del av JAs tillgångar. Domstolsutslaget förhindrade LLC Karpatygaz, som är delägt dotterbolag till Misen Energy AB (publ), att driva BCS och stipulerade att BCS skulle överföras till PJSC Ukrgasvydobuvannya som är ett av ukrainska staten helägt bolag. Domstolen godtog i mars delvis en överklagan av beslutet från LLC Karpatygazoch och annullerade beslutet i så måtto att LLC Karpatygaz enbart behöver överföra BCS till PJSC Ukrgasvydobuvannya för säkert förvar.
 • P g a de finansiella begränsningar som den 70 %-iga skatten på utvinning av naturtillgångar leder till såväl som PJSC Ukrgasvydobuvannyas, enligt Bolagets uppfattning, uppenbart lagstridiga handlingar, har Misenkoncernens investeringar i JA i princip upphört under januari – mars 2017.
 • Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz är involverade i ett skiljedomsförfarande som initierats av PJSC Ukrgasvydobuvannya i augusti 2016 avseende JAA No. 3. Misen Enterprises och LLC Karpatygaz mottog ”Staement of Claim” från PJSC Ukrgasvydobuvannya i februari 2017.

Väsentliga händelser efter första kvartalet 2017:

 • I maj 2017 förnyade JA och PJSC Ukrgasvydobuvannya villkoren i leasingavtalet avseende Khrestyschenska BCS. Som ett tillägg till detta tvingades JA att ingå avtal om ett långsiktigt leasingavtal med PJSC Ukrgasvydobuvannya avseende JAs övriga 6 BCS.
 • Vid denna rapports publicering har PJSC Ukrgasvydobuvannya fortsatt vägra att tillhandahålla tjänster avsende produktion, uppsamling, hantering och transport av hydrokarboner till JA av de volymer som utvunnits under perioden december 2016 – maj 2017.
 • Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz inkom i maj med sitt ”Statement of Defence and Counterclaim” i enlighet med de skiljedomsförhandlingar som initierats av PJSC Ukrgasvydobuvannya.
 • I maj ingick Bolaget ett låneavtal med Powerful United Limited om MEUR 1 med en fast avgift om TEUR 150.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I juni 2016 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5% av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Enteregy AB (publ) fortsatt äger 62,5% av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 62,5% av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08:00 CET.

« Back