Print

Press releases in Swedish

2017 April 26

Kommuniké från årsstämman i Misen Energy AB (publ) den 26 april 2017

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016.

Årsstämman beslutade att samtliga till årstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen skulle bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Fyra samtliga nuvarande styrelseledamöter omvaldes.

Omvalda styrelseledamöter:

  • Andrius Smaliukas
  • Dimitrios Dimitriadis
  • Oleg Batyuk
  • Pavel Prysiazhniuk

Årsstämman omvalde Andrius Smaliukas till styrelsens ordförande.

Information om respektive styrelseledamot finns på bolagets hemsida.

Det beslutades att ersättning till styrelsen skulle utgå med ett belopp om sammanlagt 76 000 euro och fördelas enligt följande:

  • 37 000 euro (30 000 euro under föregående året) till styrelsens ordförande;
  • 16 000 euro (10 000 euro under föregående året) till envar av Dimitrios Dimitriadis och Oleg Batyuk;
  • 7 000 euro (1 000 euro under föregående året) till Pavel Prysiazhniuk.

Till revisorer omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter valdes.

Årsstämman valde ledamöter av valberedningen som därmed består av ordföranden Sergiy Probylov (representerande Blankbank Investments Limited) och medlemmar Dimitrios Dimitriadis (representerande Nellston Holdings Limited), Aurimas Augustinavicius (representerande TCT Holding AB) och Andrius Smaliukas (styrelsens ordförande).

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Stämman hölls på Baker & McKenzie Advokatbyrås kontor i Stockholm och besöktes av fyra röstberättigade aktieägare, vilka tillsammans representerade 29,67 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I juni 2016 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5% av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Enteregy AB (publ) fortsatt äger 62,5% av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 62,5% av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 16:00 CET.

« Back