Print

Press releases in Swedish

2017 March 23

Kallelse till årsstämma i Misen Energy AB (publ)

Aktieägarna i Misen Energy AB (publ), org.nr 556526-3968 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 klockan 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler Vasagatan 7, vån 8, 101 23 Stockholm.

Den kompletta kallelsen bifogas (hämta den här eller Notice to AGM 2017 SWE). Kallelsen kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2017. Samma dag införs en annons om kallelsen i Dagens Industri.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, valberedningens och styrelsens förslag till beslut, fullmaktsformulär samt övriga handlingar som skall framläggas på årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 5 april 2017 att finnas tillgängliga hos Bolaget på Engelbrektsgatan 32, 411 37 Göteborg, på Bolagets hemsida www.misenenergy.se och hos Baker & McKenzie Advokatbyrå, Vasagatan 7, 101 23 Stockholm samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I juni 2016 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5% av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Enteregy AB (publ) fortsatt äger 62,5% av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 62,5% av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back