Print

Press releases in Swedish

2017 February 28

Information om Misen Energy AB (publ) rapport avseende helårsresultat 2016

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges i helårsrapporten för 2016 från Misen Energy AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten på svenska och engelska återfinnes på bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_year_end_2016_SWE.pdf

Januari – December 2016:

 • Konsoliderat rörelseresultat TSEK 33 387 (14 609)
 • Konsoliderad nettointäkt TSEK 675 340 (884 373)
 • Resultat per aktie SEK 0,01 (-0,23)
 • Produktion av naturgas 596,6 miljoner kubikmeter (687,5)

Sammanfattning av resultatet:

 • Förseningar i investeringsprogrammet p g a orimlig skatt på utvinning av naturtillgångar ledde till minskade produktionsvolymer under januari – december 2016
 • Under januari – december 2016 ledde förändrad bas för beräkning av skatt på utvinning av naturtillgångar till högre marginaler för det av Misen Energy AB (publ) ledda JA, detta innebar att det konsoliderade rörelseresultatet översteg 2015 års utfall med 28 %.
 • Lägre försäljningspriser i kombination med PJSC Ukrgasvydobuvannyas vägran att leverera hydrokarboner ledde till att koncernens intäkter var 24 % lägre jämfört med 2015.
 • Resultat per aktie under 2016 är positivt jämfört med negativt under 2015
 • P g a den höjda skatten på utvinning av naturtillgångar minskade investeringsprogrammet I JA med 88 % jämfört med 2015

Väsentliga händelser:

 • Den ukrainska regeringen fortsatte att ta ut en 70 % skatt på utvinning av naturtillgångar för verksamheter som drivs i form av Joint Activity Agreement. Detta enligt lagar som antogs 2015.
 • Den 5 juli slutförde Misen Energy AB (publ) försäljningen av 37,5 % av aktierna i dotterbolaget Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. Genom försäljningen blev Misen Energy AB (publ) skuldfritt och säkrade finansiering av den svenska verksamheten i två år.
 • Den 18 juli påkallade PJSC Ukrgasvydobuvannya skiljedomsförfarande hos Stockholm Handelskammares Skiljedomsinstitut med yrkande om att JAA No. 3 skulle upphöra.
 • Pechersk distriktsdomstol I Kiev beslagtog JAs tillgångar under oktober och novemberoch LLC Karpatygaz förbjöds att på något sätt avhända sig dessa tillgångar. Domstolsbesluten gällande beslagstagande av JAs tillgångar har till fullo verkställts. LLC Karpatygaz har bekräftat verkställandet genom undertecknande av handlingar i november 2016.
 • I december 2016 fortsatte PJSC Ukrgasvydobuvannya sina uppenbart lagstridiga handlingar och vägrade genomföra produktion, uppsamling, hantering och transport av naturgas, gaskondensat, olja och gasol till JA. PJSC Ukrgasvydobuvannyas aktioner förhindrade JA från att sälja hydrokarboner. P g a dessa actioner har Misen Enterprises AB inte kunnat uppfylla JAA No.3 och ej heller kunnat betala den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar till den ukrainska staten.
 • Misen Enterprises AB och LLC Karpatyz, de av Misen Energy AB (publ) delägda dotterbolagen, har hos skiljenämnden yrkat på att tillbakavisa samtliga krav från PJSC Ukrgasvydobuvannya och att PJSC Ukrgasvydobuvannya skall kompensera Misen Enterpries och LLC Karpatygaz för samtliga förluster som åsamkats dessa bolag som en följd av PJSC Ukrgasvydobuvannyas brott mot JAA.

Väsentliga händelser efter utgången av kvartal 4:

 • Misen Energy AB (publ) för meningsfulla diskussioner med Ukrainas regering med anledning av den orimligt höga skatten på utvinning av naturtillgångar och dess negativa påverkan på Misenkoncernens investeringar i Ukraina. Misen Energy AB (publ) förbehåller sig rätten att lämna in en begäran om internationellt skiljeförfarande I enlighet med investeringsskyddsavtalet mellan Sverige och UKraina.
 • Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz, de bägge av Misen Energy AB (publ) delägda dotterbolagen, är involverade i det skiljeförfande som påkallats av PJSC Ukrgasvydobuvannya under 2016, och försvarar kraftfullt sina investerares legitima rättigheter.
 • PJSC Ukrgasvydobuvannya fortsätter sina uppenbart lagstridiga handlingar att vägra genomföra produktion, uppsamling, hantering och transport av naturgas, gaskondensat, olja och gasol till JA. Om denna situation fortsätter kommer detta att innebära att Misenkoncernen inte kommer att kunna fullgöra JAA No.3 och betala den orimliga skatten på utvinning av naturtillgångar till Ukraina.
 • Den 23 februari 2017 beslagtog en distriktsdomstol I Kiev de Booster Compressor Stations som ingår i JA. Domstolsutslaget innebär att LLC Karpatygaz, som är ett delägt dotterbolag till Misen Energy AB (publ), inte kan driva BCSs och tvingar det att överföra dem till PJSC Ukrgasvydobuvannya. Som en följd av detta kan LLC Karparygaz inte fortsätta den dagliga driften och korrekt fullfölja JAA No.3. LLC Karpatygaz kommer följa domstolsutslaget I enlighet med ukrainsk lag.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Direkt:  +46 31 759 50 72
Mobil:   +46 709 45 48 48
E-mail:  goran@misenenergy.se
             info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I juni 2016 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5% av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Enteregy AB (publ) fortsatt äger 62,5% av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 62,5% av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 12:00 CET.

« Back