Print

Press releases in Swedish

2017 February 28

Delägt dotterbolag till Misen Energy AB (publ) hindras från att använda Booster Compressor Stations

Den 23 februari 2017 beslagtog en tingsrätt i Kiev de Booster Compressor Stations (nedan ”BCS”) som utgör en del av Joint Activitys tillgångar. Domstolens beslut hindrar LLC Karpatygaz, ett delägt dotterbolag till Misen Energy AB (publ), från att använda BCS och förpliktar bolaget att överlåta BCS till PJSC Ukrgasvydobuvannya, ett bolag som är helägt av den ukrainska staten. Domstolens beslut gäller från den dag beslutet fattades. Till följd av domstolens beslut kan LLC Karpatygaz inte utföra sin löpande verksamhet eller fullt ut fullgöra avtalet JAA No. 3. LLC Karpatygaz kommer att rätta sig efter domstolens i enlighet med ukrainsk lag.

Domstolens beslut utfärdades i samband med den brottsutredning som tidigare rapporterats. LLC Karpatygaz och Misen Enterprises AB anser att brottsmisstankarna saknar grund, förnekar dem i sin helhet och anser att alla domstolsbeslut som meddelas på dessa grunder är lagstridiga och att jämställa med expropriation av bolagens tillgångar.

Bolagets förlorade möjlighet att nyttja BCS medför en osäkerhet avseende den fortsatta driften såväl för Joint Activity som för Misen Energy AB:s (publ) delägda dotterbolag LLC Karpatygaz och Misen Enterprises AB.

Marknaden kommer fortlöpande att informeras om ärendets framtida utveckling.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Direkt:  +46 31 759 50 72
Mobil:   +46 709 45 48 48
E-mail:  goran@misenenergy.se
             info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I juni 2016 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5% av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Enteregy AB (publ) fortsatt äger 62,5% av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 62,5% av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 11:00 CET.

« Back