Print

Press releases in Swedish

2017 January 3

PJSC Ukrgazvydobuvannya underlåter att leverera hydrokarboner tillhöriga Joint Activity

PJSC Ukrgazvydobuvannya har sedan oktober 2016 underlåtit att leverera naturgas, olja och gaskondensat från de källor som är en del av dess samarbetsprojekt, Joint Activity (“JA”) med LLC Karpatygaz enligt avtalet JAA No. 3 av den 10 juni 2002, med ändringar. I oktober och november 2016 bekräftade den ukrainska nationella gasledningsoperatören att JA har äganderätten till dessa hydrokarboner och därför har JA fortsatt att sälja dem. Från och med 3 januari 2017 är det dock osäkert om JA kommer att kunna sälja de hydrokarboner som utvunnits i december 2016. Om LLC Karpatygaz, ett delägt dotterbolag till Misen Energy AB (publ), förhindras att sälja dessa hydrokarboner, kan LLC Karpatygaz inte fullgöra JAA No. 3 och inte heller betala skatt i Ukraina.

Ledning och styrelse följer situationen och kommer löpande att informera marknaden om utvecklingen.
 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel:            +46 31 759 50 72
Mobil:        +46 709 45 48 48
E-post:      goran@misenenergy.se
                  info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s vid den tiden direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina).
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I juni 2016 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 62,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 62,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2017 kl. 09:00 CET.

« Back