Print

Press releases in Swedish

2016 December 16

Rapport från Misen Energy AB (publ) avseende produktion och försäljning under november 2016

Under november 2016 har det av Misen Energy AB (publ) (Misen) ledda Joint Activity (JA) producerat sammanlagt 49,0 miljoner kubikmeter (mmcm) naturgas, 2,6 tusen ton (kt) gaskondensat, 0,4 kt olja och 1,1 kt gasol. All gasol har producerats vid Yuliyivska BCS.

I november 2016 sålde JA 50,0 mmcm naturgas, vilket består av oktober och november månads produktion. Lager av osåld naturgas uppgår i slutet av november 2016 till 0,4 mmcm .

Allt gaskondensat och olja producerad under november 2016 har överförts till vidare bearbetning och senare försäljning.

Under november 2016 sålde JA ingen gasol.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:         +46 31 759 50 72
Mobil:      +46 709 45 48 48
E-post:     goran@misenenergy.se
                 info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s vid den tiden direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina).
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I juni 2016 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Enteregy AB (publ) fortsatt äger 62,5 % av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har rätt till 62,5 % av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2016 kl. 12:00 CET.

« Back