Print

Press releases in Swedish

2016 November 29

Av Misen Energy AB (publ) delägt dotterbolag förhindras avyttra Booster Compressor Stations

Den 18: november utfärdade en distriktsdomstol I Kiev ett utslag vilket belägger sju Booster Compressor Stations (“BCS”) och den utrustning som finns för att färdigställa fyra ytterligare BCSs med kvarstad. Domstolsutlaget förhindrar LLC Karpatygaz att på något sätt avyttra sin del av de BCSs som ingår I JA. Domstolsutslaget förhindrar inte att dessa tillgångar används i JAs rörelse. LLC Karpatygaz kommer att överklaga domstolsutslaget.

Domstolsutslaget utfärdades i sammanhang med den tidigare rapporterade undersökning om kriminella handlingar som påbörjats. LLC Karpatygaz och Misen Enterprises AB anser att anklagelserna om kriminella handlingar helt saknar grund och förnekar dem I sin helhet. LLC Karpatygaz och Misen Enterprises har alltid samarbetat med undersökande myndigheter och är redo att bevisa JAs legitima verksamhet.

Marknaden kommer fortlöpande att informeras om ärendets framtida utveckling.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:         +46 31 759 50 72
Mobil:      +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
                info@misenenergy.se
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina).
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I juni 2016 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5% av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Enteregy AB (publ) fortsatt äger 62,5% av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har  rätt till 62,5% av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Consensus Asset Management AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2016, kl. 10:00 CET.

« Back