Print

Press releases in Swedish

2016 October 31

Misen Energy AB (publ) förnekar påståenden om brott från de ukrainska myndigheterna

Pechersk distriktsdomstol i Kiev har den 26 oktober 2016 fattat ett beslut som hindrar försäljning eller överlåtelse av teknisk utrustning för olje- och gasproduktion som ägs av parterna i samarbetsprojektet enligt samarbetsavtal nr 3 av den 10 juni 2002, med tillägg och ändringar ("JAA"). Domstolen har förbjudit LLC Karpatygaz, ett delägt dotterbolag till Misen Energy AB (publ), att avhända sig utrustningen på något sätt. Domstolens beslut medför inte någon inskränkning i användningen av tillgångarna i samarbetsprojektet. LLC Karpatygaz fortsätter att fullgöra sina förpliktelser och därmed att genomföra samarbetsaktiviteterna i Ukraina i enlighet med JAA. LLC Karpatygaz avser att överklaga domstolsbeslutet till överordnad instans i Kiev.

Beslutet fattades i samband med en brottsutredning som initierades på grund av ett klagomål från Joint Stock Company Ukrgasvydobuvannya ( "Ukrgazvydobuvannya PJSC") den 5 september 2016. Ukrgazvydobuvannya PJSC är en part i JAA och part i ett pågående skiljeförfarande som gäller tvister mellan Ukrgazvydobuvannya PJSC, Karpatygaz LLC och Misen Enterprises AB. Karpatygaz LLC och Misen Enterprises AB anser att Ukrgazvydobuvannya PJSC’s påståenden i brottsutredningen är ogrundade och förnekar dessa i sin helhet.

Karpatygaz LLC och Misen Enterprises AB samarbetar fullt ut med utredningsmyndigheterna och är redo att bevisa att samarbetsaktiviteterna i Ukraina är legitima. Marknaden kommer att uppdateras angående den fortsatta utvecklingen.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72    
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina).
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
I juni 2016 sålde Misen Energy AB (publ) 37,5% av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade bolaget Powerful United Limited. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 62,5% av aktierna i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll över Misen Enterprises AB och har  rätt till 62,5% av framtida utdelningar från verksamheten i Ukraina. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Consensus Asset Management AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016, kl. 15:00 CET.

« Back