Print

Press releases in Swedish

2015 November 17

Rapport från Misen Energy AB (publ) avseende produktion och försäljning under oktober 2015

Under oktober 2015 har det av Misen Energy AB (publ) (Misen) ledda Joint Activity (JA) producerat sammanlagt 57,8 miljoner kubikmeter (mmcm) naturgas, 2,7 tusen ton (kt) gaskondensat, 1,1 kt olja och 0,95 kt gasol. All gasol har producerats vid Yuliyivska BCS.

I oktober 2015 sålde JA 48,8 mmcm naturgas, vilket består av oktober månads produktion. Därutöver användes 9 mmcm naturgas för den tekniska driften av Khrestyshchenska BCS. Lager av osåld naturgas uppgår i slutet av oktober 2015 till noll.

All gaskondensat och olja producerad under oktober 2015 har överförts till vidare bearbetning och senare försäljning.

I oktober 2015 sålde JA 0,838 kt gasol.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North Stockholm.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Consensus Asset Management AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back