Print

Press releases in Swedish

2015 October 6

Misen Energy AB (publ) lämnar underrättelse om investeringstvist till Ukrainas regering

Misen Energy AB (publ) (“Misen”) har till Ukrainas regering lämnat en underrättelse om investeringstvist i enlighet med investeringsskyddsavtalet mellan Sverige och Ukraina (Bilateral Investment Treaty, ”BIT”). Misen har notifierat Ukraina att en tvist har uppstått mellan bolaget och Ukraina avseende Misens investeringar i Ukraina och har bjudit in Ukraina att genom konsultation och förhandlingar försöka lösa tvisten.

Som tidigare meddelats, fortsätter den ukrainska regeringen att utöva riktad diskriminering av Misens investeringar i Ukraina genom uttagande av 70 % royalty på gaspriser som fastställs av tillsynsmyndighet. En fortsatt tillämpning av 70 % royalty kommer att omöjliggöra avkastning på Misens investeringar i Ukraina och kan ytterst komma att leda till Misen tvingas avsluta sin verksamhet i Ukraina och förlora hela värdet av sina investeringar och förväntade inkomster under investeringarnas 30- åriga livscykel, inkomsterna uppskattas till drygt 3 miljarder US dollar.

Om de problem som beskrivs i underrättelsen om investeringstvist inte kan lösas med Ukrainas regering inom sex månader förbehåller sig Misen rätten att hänskjuta tvisten till internationell skiljedom enligt BIT.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:  goran@misenenergy.se
             info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North Stockholm.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Consensus Asset Management AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back