Print

Press releases in Swedish

2015 August 27

Rapport från Q2 2015 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information i Q2 2015 rapporten från Misen Energy AB (publ) som offentliggjordes idag. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på svenska och engelska på bolagets hemsida: http://misenenergy.se/en/main/investors/reports_se/delarsrapporter

Sammanfattning:

 • Under Q2 2015 ökade produktionen då investeringsprogrammet återupptogs men de totala produktionsnivåerna för H1 2015 förblir desamma jämfört med H1 2014
 • Under H1 2015 stod Misen inför lägre försäljningsvolymer, lägre försäljningspriser samt högre skatt på utvinning av naturtillgångar och en ständig försvagning av den ukrainska valutan, vilket har lett till en minskning av koncernens rörelseresultat med 74 % jämfört med H1 2014 och en minskning av koncernens nettoomsättning med 12 %
 • Ackumulerad vinst per aktie under H1 2015 är 82 % lägre än under H1 2014
 • Genomförande av JA:s investeringsprogram ökade med 91 % under H1 2015 jämfört med H1 2014

Viktiga händelser:

 • Skatten på utvinning av naturtillgångar som påförs samarbetsprojekten (joint activities, JA) verksamma i Ukraina höjdes från 60 % till 65 % för Q2 2015
 • Under Q2 2015 registrerades Amendment No. 7 till Joint Activity Agreement i enlighet med gällande ukrainsk lagstiftning
 • Under Q2 2015 har den ukrainska valutan varit stabil och förstärkts med 7 % i förhållande till SEK men nettoeffekten under H1 2015 förblir negativ då UAH-växlingskurs gentemot SEK har fallit med -20 %

Januari – juni 2015 (2014):

 • Koncernens rörelseresultat 62 192 TSEK (240 070 TSEK)
 • Koncernens nettoomsättning 401 973 TSEK (457 913 TSEK)
 • Vinst per aktie 0,18 SEK (1,03 SEK)
 • Produktion av naturgas 339,2 miljoner kubikmeter (346)

Viktiga händelser efter utgången av Q2 2015:

 • Från och med juli 2015 har skatten på utvinning av naturtillgångar höjts till 70 %.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North Stockholm.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Consensus Asset Management AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back