Print

Press releases in Swedish

2015 May 28

Rapport från Q1 2015 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information i Q1 2015 rapporten från Misen Energy AB (publ) som offentliggjordes idag. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på svenska och engelska på bolagets hemsida: http://misenenergy.se/en/main/investors/reports_se/delarsrapporter

Q1 i sammanfattning:

 • Total produktion under Q1 2015 har minskat med 12 % jämfört med Q1 2014 på grund av tidigare uppskjutande av investeringsprogrammet vilket medförde lägre produktion från brunnar i drift
 • Nettoomsättning under Q1 2015 har ökat med 39,5 % jämfört med Q1 2014 på grund av möjliggjorda försäljningar av gas som lagrats sedan 2013-2014
 • Marginalen i Joint Activity (”JA”) påverkas negativt av både sjunkande försäljningspriser på naturgas och ökad skatt på utvinning av naturtillgångar
 • Ackumulerad vinst per aktie under Q1 2015 är 50 % lägre än under Q1 2014
 • Utförande av JA:s investeringsprogram steg med 120 % under Q1 2015 jämfört med Q1 2014

Viktiga händelser:

 • Skatten på utvinning av naturtillgångar som påförs JAs verksamma i Ukraina höjdes från 55 % till 60 % för Q1 2015
 • Från och med den 1 januari 2015 har skyldigheten att betala bolagsskatt flyttats från JAs till JA-delägarna. De första skattebetalningarna ska erläggas av JA-delägarna i maj 2016.
 • Den ukrainska valutan fortsatte att försvagas gentemot SEK med 27 %.

Januari – mars 2015 (2014):

 • Koncernens rörelseresultat 57 111 TSEK (65 237 TSEK)
 • Koncernens nettoomsättning 231 850 TSEK (166 174 TSEK)
 • Vinst per aktie 0,05 SEK (0,10 SEK)
 • Produktion av naturgas 153 miljoner kubikmeter (174)

Viktiga händelser efter utgången av Q1 2015:

 • I maj 2015 registrerades Amendment No. 7 till Joint Activity Agreement (”JAA”) i enlighet med gällande ukrainsk lagstiftning. Amendment No.7 förändrar JAA:s omfattning samt justerar och förlänger tidsfristen för genomförandet av det av JA-delägarna överenskomna investeringsprogrammet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:       +46 31 759 50 72
Mobil:    +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North Stockholm.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Consensus Asset Management AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back