Print

Press releases in Swedish

2015 May 13

Misen Energy AB (publ) tecknar nytt tilläggsavtal till Joint Activity Agreement

I maj 2015 erhöll Misen Energy AB (publ) ett slutligt godkännande från Ukrainas statliga myndigheter till Amendment No.7 till Joint Activity Agreement (”JAA”) som undertecknades av deltagarna i Joint Activity (”JA”) i slutet av mars 2015. Amendment No.7 förändrar JAA:s omfattning samt justerar och förlänger tidsfristen för genomförandet av det av JA-deltagarna överenskomna investeringsprogrammet.

  • De huvudsakliga ändringarna till JAA som överenskommits genom Amendment No.7 är följande:
  • Sju projekt har undantagits från investeringsprogrammet, vilket innebär att JAA omfattar totalt 15 investeringsprojekt Elva projekt har granskats och investeringsprogrammet hänförligt till dessa projekt har justerats och förlängts
  • Fyra projekt kvarstår oförändrade
  • Till följd av JAA:s minskade omfattning har investeringsprogrammets totala belopp reducerats till 571 MUSD
  • Tidsfristen för investeringsprogrammets genomförande har förlängts till 31 december 2018

Bland de viktigaste JAA-ändringarna kan följande särskilt framhållas:

  • Det totala antalet av brunnar som skall renoveras har minskats till 110 (från tidigare planerade 145)
  • Det totala antalet kompressorstationer (Booster Compressor Stations, ”BCS”) som skall uppföras enligt JAA har minskats till 12 (från tidigare planerade 13)
  • Det belopp med vilket Misen Enterprises AB har åtagit sig att säkerställa finansiering av JA när så erfordras, 3 miljarder UAH (ca 1,2 miljarder SEK enligt gällande växelkurs), förblir enligt överenskommelsen oförändrat
  • Ytterligare fält har inkluderats inom ramen för verksamheten vid Khrestyshchenska BCS, vilket innebär en ökning av nettoproduktionsvolymer hänförliga till JA
  • Anläggande av kompletterande stödjande infrastruktur vid Khrestyshchenska BCS har överenskommits som möjliggör utvinning av propan- och butangas samt gaskondensat

Genom ett särskilt protokoll har JA Management Committee beslutat att förlänga Misen Enterprises AB:s skyldighet att tillskjuta 12 516 TUSD (80 685 TSEK) till JA till 31 december 2015.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:      +46 31 759 50 72
Mobil:   +46 709 45 48 48
E-post:  goran@misenenergy.se
             info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydubovannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq Stockholm First North är Consensus Asset Management AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back