Print

Press releases in Swedish

2015 April 23

Kommunikén från årsstämman i Misen Energy AB (publ) den 23 april 2015

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014.

Årsstämman beslutade att samtliga till årstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen skulle bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Samtliga nuvarande styrelseledamöter omvaldes.

Omvalda styrelseledamöter:

  • Andrius Smaliukas
  • Hans Lundgren
  • Dimitrios Dimitriadis
  • Oleg Batyuk
  • Pavel Prysiazhniuk

Årsstämman omvalde Andrius Smaliukas till styrelsens ordförande.

Information om respektive styrelseledamot finns på bolagets hemsida.

Det beslutades att ersättning till styrelsen skulle utgå med ett belopp om sammanlagt 76 000 euro och fördelas enligt följande:

  • 30 000 euro till styrelsens ordförande;
  • 25 000 euro till Hans Lundgren;
  • 10 000 euro till envar av Dimitrios Dimitriadis och Oleg Batyuk;
  • 1 000 euro till Pavel Prysiazhniuk.

Till revisorer omvaldes revisionsfirman PricewaterhouseCoopers AB med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor. Inga revisorssuppleanter valdes.

Årsstämman valde ledamöter av valberedningen som därmed består av ordföranden Sergiy Probylov (representerande Blankbank Investments Limited) och medlemmar Dimitrios Dimitriadis (representerande Nellston Holdings Limited), Aurimas Augustinavicius (representerande TCT Holding AB) och Andrius Smaliukas (styrelsens ordförande).

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Stämman hölls på Baker & McKenzie Advokatbyrås kontor i Stockholm och besöktes av åtta röstberättigade aktieägare, vilka tillsammans representerade 59,29 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydubovannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq Stockholm First North är Consensus Asset Management AB.
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back