Print

Press releases in Swedish

2015 April 16

Rapport från Misen Energy AB (publ) avseende produktion och försäljning under mars 2015

Under mars 2015 har det av Misen Energy AB (publ) (Misen) ledda Joint Activity (JA) producerat sammanlagt 52,9 miljoner kubikmeter (mmcm) naturgas, 2,3 tusen ton (kt) gaskondensat och 0,8 kt olja.

I mars 2015 sålde JA 47,7 mmcm naturgas som producerats under samma månad. Den lagerhållna naturgasen uppgår i slutet av mars 2015 till 23,7 mmcm och utgörs av den kvarstående osålda produktionen från december 2014 (18,5 mmcm) och mars 2015 (5,2 mmcm).

All gaskondensat och olja producerad under mars 2015 har överförts till vidare bearbetning och senare försäljning.

I mitten av mars 2015 överskred JA en symbolisk milstolpe genom att ha producerat 2 miljarder kubikmeter naturgas sedan JA-projektets start i sin nuvarande form år 2011.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydubovannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq Stockholm First North är Consensus Asset Management AB (tidigare Thenberg & Kinde Fondkommission AB).
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back