Print

Press releases in Swedish

2015 April 2

Offentliggörande av årsredovisningen för 2014 och andra handlingar inför årsstämman i Misen Energy AB (publ)

Följande handlingar har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida http://misenenergy.se/en/main/company/agm:
- valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2015;
- principer för valberedningen;
- fullmaktsformulär.

Årsredovisningen för 2014 har publicerats idag och finns tillgänglig på svenska och engelska på bolagets hemsida http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_AR2014_SWE.pdf.

Samtliga handlingar hålls även tillgängliga hos bolaget på Engelbrektsgatan 32, 411 37 Göteborg och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Revisionsberättelsen avviker från standardutformningen p.g.a. omständigheter hänförliga till den fortsatta politiska och ekonomiska osäkerheten i Ukraina, problemen avseende finansiering av bolagets svenska verksamhet samt p.g.a. att bolaget vid tre tillfällen under året har varit sent med att betala skatter och sociala avgifter.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:      +46 31 759 50 72
Mobil:   +46 709 45 48 48
E-post:  goran@misenenergy.se
             info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Consensus Asset Management AB (tidigare Thenberg & Kinde Fondkommission AB).
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back