Print

Press releases in Swedish

2015 March 20

Kallelse till årsstämma i Misen Energy AB (publ)

Aktieägarna i Misen Energy AB (publ), org.nr 556526-3968, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 10.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler Vasagatan 7, vån 8, 101 23 Stockholm.

Den kompletta kallelsen bifogas (hämta den här). Kallelsen kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2015. Samma dag införs en annons om kallelsen i Dagens Industri.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, valberedningens och styrelsens förslag till beslut, fullmaktsformulär samt övriga handlingar som skall framläggas på årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 2 april 2015 att finnas tillgängliga hos Bolaget på Engelbrektsgatan 32, 411 37 Göteborg och på Bolagets hemsida www.misenenergy.se samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:      +46 31 759 50 72
Mobil:   +46 709 45 48 48
E-post:  goran@misenenergy.se
             info@misenenergy.se 
 

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram.
Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Consensus Asset Management AB (tidigare Thenberg & Kinde Fondkommission AB).
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back