Print

Press releases in Swedish

2015 February 27

Rapport från Q4 2014 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information i Q4 2014 rapporten från Misen Energy AB (publ) som offentliggjordes idag. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på svenska och engelska på bolagets hemsida: http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q4_2014_SWE.pdf.

 • Daglig produktionsnivå har minskat med 14 % jämfört med december 2013
 • Total produktion har minskat med 2 % jämfört med december 2013 (helår)
 • Omsättning har ökat med 86 % jämfört med december 2013 (helår)
 • Ackumulerad vinst per aktie 57 % högre än 2013 (helår)
 • Problem med att inte inkluderas i gasbalansen har lösts och hela lagret av uppsamlad gas har sålts
 • Höjning av skatten på utvinning av naturtillgångar från 28 % till 55 % har negativ påverkan på implementering av JA:s investeringsprogram
 • Styrelseändringar med bl.a. Andrius Smaliukas vald som ny styrelseordförande
 • Ingen utdelning föreslås för 2014


Oktober – december 2014 (2013*):

 • Koncernens rörelseresultat 160 618 TSEK (-19 626 TSEK)
 • Koncernens nettoomsättning 375 926 TSEK (22 687 TSEK)
 • Vinst per aktie 0,68 SEK (-0,16 SEK)

*) Vänligen notera att siffrorna för Q4 2013 har korrigerats enligt de slutliga uppgifterna i årsredovisningen 2013.


Januari – december 2014 (2013):

 • Koncernens rörelseresultat 550 418 TSEK (277 122 TSEK)
 • Koncernens nettoomsättning 1 160 427 TSEK (623 575 TSEK)
 • Vinst per aktie 2,25 SEK (1,43 SEK)


Ackumulerad produktion:
                                                 Under 2014      Under 2013          
Naturgas (mmcm*)                          672                   684
*) miljoner kubikmeter


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:    goran@misenenergy.se
               info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydubovannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq Stockholm First North är Consensus Asset Management AB (tidigare Thenberg & Kinde Fondkommission AB).
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back