Print

Press releases in Swedish

2014 November 27

Styrelseändringar i Misen Energy AB (publ)

I enlighet med tidigare tillkännagivna planer, har Tore I. Sandvold, styrelseordförande i Misen Energy AB (publ), till styrelsen lämnat sin formella avgångsanmälan. Även Sergiy Petukhov har lämnat in sin avgångsanmälan. Bägge avgångarna gäller från och med idag. Styrelsen har valt Andrius Smaliukas som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma. De avgående styrelseledamöterna har även lämnat sina uppdrag i ersättnings- respektive revisionsutskott.

Andrius Smaliukas har varit styrelseledamot i Misen Energy AB (publ) sedan 2013. Han är partner med inriktning på tvistlösning på LAWIN, den ledande advokatbyrån i Baltikum. Han är aktivt engagerad i skiljeförfaranden och anlitas som skiljeman och ombud i många internationella och inhemska skiljeprocesser. Andrius Smaliukas cv finns på vår hemsida: http://misenenergy.se/en/main/company/board


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.:        +46 31 759 50 72
Mobil:     +46 709 45 48 48
E-post:   goran@misenenergy.se
              info@misenenergy.se


Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North.
Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.
Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC Ukrgasvydubovannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.
Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq Stockholm First North är Consensus Asset Management AB (tidigare Thenberg & Kinde Fondkommission AB).
För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.

« Back